ตั้งใจเรียนให้ดี

เพื่ออนาคตข้างหน้า

มั่นศึกษารับรู้เวลา

การงานมั่นคง