ประสานกำลังความคิด...

 

...หนึ่งในหลายแบบจำลองความคิด ของหนึ่งในหลากหลายหน่วยงานในความตั้งมั่นเดียวที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร      

 

      .

          .

                    *

                            **

                     **

                            *   

                                 **    

                                    .

                                      .

                                            *

                       

                     "ก้าวสู่โลก Knowledge-Based Learning!!.....ด้วยกัน"

                  (แบบจำลองแนวคิดของสำนักงานคณะครุศาสตร์ดำเนินสำหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเติบโตไปพร้อมๆกัน)

 

 

 

 

อ้างอิง:

ผังวงจรการบริหารจัดการองค์ความรู้ จาก http://www.bu.ac.th/th/  และจากแนวคิดของ สคส. 

ภาพ  จาก  http://www.moe.go.th/

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กระบวนการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญความเห็น (0)