นายวิมล วัฒนา ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนครศรีธรรมราช นำทีมงาน KM จัดนิทรรศการงาน "ศึกษาธิการสัญจรภาคใต้" วันที่ 13 - 14 พฤษภาคม 2549 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา  หัวข้อ "การจัดการความรู้แก้จนเมืองนคร" โดยได้กำหนดหัวข้อสำคัญสำคัญในเนื้อหาของนิทรรศการ เช่น โมเดลปลาทู พระราชดำรัส เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง แผนที่ข้อมูลคนจนในจังหวัดนครศรีธรรมราช โครงสร้างและการกำหนดคุณลักษณะคนทำงาน การจัดทัพ เป้าหมายสุดท้ายของโครงการ  ปรากฏผลเป็นที่น่าพึงพอใจ  ได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมมากมาย ที่สำคัญที่สุดคือ ความชื่นชมต่อวิสัยทัศน์ของท่าน    วิชม ทองสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่มองการพัฒนาคน เป็นพื้นฐานในการพัฒนาสังคม ในการจัดงบสนับสนุนและเน้นการบูรณาการหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชนและภาคประชาชน เพื่อเป้าหมายสุดท้ายคือ ชุมชนเข้มแข็ง