โครงสร้างหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

เพื่อให้การจัดการศึกษาเป็นไปตามหลักหารจุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้ให้สถานศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการอบรม  เลี้ยงดูเด็กปฏิบัติในการจัดหลักสูตรสถานศึกษาจึงกำหนดโครงสร้างของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยไว้ดังนี้

 โครงสร้างหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

ช่วงอายุต่ำกว่า  3  ปีและ  อายุ  3-5  ปี

สาระการเรียนรู้

ประสบการณ์สำคัญ

 สาระที่ควรเรียนรู

 ด้านร่างกาย

 เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก
 ด้านอารมณ์และจิตใจ เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก
 ด้านสังคม  ธรรมชาติรอบตัวเด็ก
 ด้านสติปัญญา  สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก

ระยะเวลาเรียน   ขึ้นอยู่กับอายุเด็กที่เริ่มเข้ารับการอบรมเลี้ยงดูและรับการศึกษา