สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี  เขต  3  จัดอบรมการสอนคณิตด้วย โปรแกรมThe Geometer's Sketchpad  ให้กับครูผู้สอนคณิต  เป็นการพัฒนาครูในการใช้คอมพิวเตอร์  สื่อการสอนที่มีประสิทธิภาพ 

http://www.keypress.com/sketchpad/general_resources/classroom_activities/index.php