พระคาถาบูชาพระบรมสารีริกธาตุ

 

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุท ธัสสะ (3 จบ)

อะหัง วันทามิ ธาตุโย อะหัง วันทามิ สัพพะโส

พุทธัง ธัมมัง สังฆัง เอวัง ธาตุโย จัตตารี สะสะมา

ทันต เกสา โลมา นะขา ขีจะ อะหัง วันทามิ ธาตุโย

ข้าพเจ้า ขอน้อมนมัสการ พระบรมสารีริกธาตุ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และพระอรหันตสาวกทั้งหลาย


อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธภะคะวาติ

สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม สันทิฎฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหิติ

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะปุริ สะปุคคะลา เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย อัญชะลีกะระณีโย อะนุตตะรัง ปุญญัคเขตตัง โลกัสสาติ.

ขอดวงจิตที่ตกหล่นอยู่ นรกภูมิ อบายภูมิ ขอจิตดวงนั้นอย่าพึงมี พึงเกิดกับข้าพเจ้าและครอบครัว ตระกูล พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย ญาติพี่น้องของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอเป็นตัวแทนของตระกูล ขอดวงจิตที่ตกหล่นเป็นกรรม จงมาร่วมอนุโมทนา จิตที่เป็นกุศลของข้าพเจ้า ขอจงหลุดพ้น จงหลุดพ้น จงหลุดพ้น ขอดวงจิตขึ้นสู่มนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ นิพพานสมบัติ นับแต่บัดนี้เทอญ

ขอมีทรัพย์ภายใน ทรัพย์ภายนอก มีสติปัญญาฉลาดหลักแหลม เรียนรู้ รับรู้ได้รวดเร็ว มีความจำเป็นเลิศ ขอให้สัมมาอาชีพของข้าพเจ้าประสบความสำเร็จเจริญก้าวหน้า รุ่งเรืองตลอดไป และขอให้ข้าพเจ้าได้พบเจอพระพุทธศาสนาทุกๆ ภพ ทุกๆ ชาติ

นิพพานะ ปัจจะโย โหตุ

 

 

ขอบคุณข้อมูลธรรมะจาก :  http://geocities.com/metharung/pa-metta2.htm