GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

คำกล่าวรายงานพิธีเปิดการอบรม

คำกล่าวรายงาน

คำกล่าวรายงาน

พิธีเปิดการอบรม โครงการ  หลักคุณธรรมนำชีวิต  เศรษฐกิจพอเพียง

ณ โรงเรียนบ้านxxxx  หมู่ที่ 1  อำเภอxxxx จังหวัดxxxx

 วันศุกร์ที่  14 สิงหาคม   2552   เวลา  09.00 น.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

เรียน  ท่านกำนันมัน  คำพินิจ  ประธานในพิธีที่เคารพ

            กระผมนายxxxxx    ในนามของ ฝ่ายจัดการอบรม ตลอดจนผู้เข้ารับการอบรมทุกคน ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการณรงคื  วงวีระชัย  เป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม โครงการหลักคุณธรรมนำชีวิต  เศรษฐกิจพอเพียงในวันนี้

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ   การศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดแผนงานโครงการเรียนฟรี 15 ปี  อย่างมีคุณภาพ ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ  รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณ  ค่าหนังสือแบบเรียน  ค่าเครื่องแบบนักเรียน  ค่าอุปกรณ์การเรียน  ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  อันประกอบด้วย  กิจกรรมวิชาการ  กิจกรรมคุณธรรม/ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด  ทัศนศึกษา  การบริการสารสนเทศ/ ICT 

โรงเรียนบ้านxxx  ได้จัดทำกิจกรรมคุณธรรม  โครงการหลักคุณธรรมนำชีวิต  เศรษฐกิจพอเพียง  เป็นการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน  ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษากำหนด  สามารถเอาชนะยาเสพติดได้อย่างยั่งยืน  สนองพระราชปณิธาน  ด้านเศรษฐกิจพอเพียงของสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ได้ดำเนินกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่องแล้วนั้น

            ในการนี้ ได้จัดให้มีการอบรม  ขึ้นเพื่อเพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับนักเรียน  ระดับก่อนประถมศึกษา  จำนวน 68  คน  และนักเรียนช่วงชั้นที่ 1  จำนวน 147 คน  เข้ารับการอบรมระหว่างวันที่  14  สิงหาคม  2552  รวม 1 วัน         

ในการอบรมครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโรงเรียนบ้านxxxจำนวน  12,000  บาท  ได้รับการสนับสนุนวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ  .................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………

ซึ่งในนามของคณะทำงาน จัดการอบรมต้องขอขอบคุณทุกท่านทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในโอกาสนี้ด้วย

            บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว ขอกราบเรียนเชิญท่านประธานได้กล่าวให้โอวาท และเปิดการฝึกอบรมในลำดับต่อไป ขอกราบเรียนเชิญครับ.

คำกล่าวของประธาน

พิธีเปิดการอบรม โครงการ  หลักคุณธรรมนำชีวิต  เศรษฐกิจพอเพียง

ณ โรงเรียนบ้านxxx หมู่ที่ 1  อำเภอxxx จังหวัดxxx

 วันศุกร์ที่  14 สิงหาคม   2552   เวลา  09.00 น.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

นมัสการพระคุณเจ้า  เรียนคณะครูทุกท่าน  และสวัสดีนักเรียนทุกคน

            ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มาเป็นประธานในพิธีพิธีเปิดการอบรม โครงการหลักคุณธรรมนำชีวิต  เศรษฐกิจพอเพียงในวันนี้

            จากการรับฟังคำกล่าวรายงาน นับว่าเป็นสิ่งน่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง สำหรับทุกคนที่มีโอกาสได้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้   โครงการหลักคุณธรรมนำชีวิต  เศรษฐกิจพอเพียงเป็นโครงการที่ดีของโรงเรียน   คุณธรรมเป็นเครื่องมือในการขัดเกลามนุษย์ให้ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข  การพึ่งพาตนเองตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นสัญลักษณ์ของความห่วงใยที่พระองค์ท่าน มีต่อพสกนิกรชาวไทย  จึงนับได้ว่าการปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมีจิตสำนึกและมีอุดมการณ์ในการทำงานและการอยู่ร่วมกันนั้นเป็นแนวทางที่ดีที่ควรส่งเสริมสนับสนุนเป็นอย่างยิ่ง  

            หลังจากผ่านการฝึกอบรมในครั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า นักเรียนจะได้นำความรู้ ความสามารถ หรือประสบการณ์ดีๆ ที่ได้จากการฝึกอบรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ต่อครอบครัว         ขอขอบคุณ ทุกท่าน ทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่ทำให้การอบรมในครั้งนี้ประสบความสำเร็จได้ด้วยดี  ขอบคุณคณะครูตลอดจนคณะวิทยากรทุกท่านที่เสียสละเวลามาทำการอบรมคุณธรรมให้กับนักเรียน 

            โอกาสนี้ ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย  และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือ  ขออันเชิญ พระบารมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ   ตลอดจนดวงทิพย์อันศักดิ์สิทธิ์ของศาลเจ้าปู่ตา   อันเป็นที่เคารพของพวกเราชาวปรือใหญ่ทุกคน   ได้โปรดดลบันดาลให้นักเรียน  คณะครู  วิทยากร  และผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน จงประสพแต่ความสุข  ความเจริญ  มีกำลังกาย กำลังใจที่เข้มแข็ง  มีความเจริญก้าวหน้าในชีวิต ตลอดไป   

            บัดนี้  ได้เวลาอันสมควรแล้ว  ผมขอเปิดการฝึกอบรม โครงการหลักคุณธรรมนำชีวิต  เศรษฐกิจพอเพียง   บัดนี้

 

*******************

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): คำกล่าวรายงาน
หมายเลขบันทึก: 286994
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 14
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน

ความเห็น (14)

ขอบคุณคะ

ดีมากครับเป็นประโยชน์ต่อหลายๆงาน ขอบคูณครับ

ขอบคุณครับ

น้องน้ำชา พี่กำลังหาคำกล่าวรายงานพิธีเปิดอบรมโครงการความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดพอดี

เจอคำกล่าวรายงานของน้องใช่เลยแก้ไขนิดหน่อยใช้ได้เลยขอบคุณมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

จะส่งรูปให้ดูนะ จัดวันที่ 16-17 ธันวาคม 2553 จร้า

ค่ะยินดีมาก

ขอบคุณมากคะ

 

ขอบคุณมากๆค่ะ

ขอขอบพระคุณย่างสูง

ขอบคุณค่ะ ได้ประโยชน์มากมายที่เดียว ขอบคุณอีกครั้งค่ะ ..

ขอบคุลคร้า

ขอบคุณมากค่ะ

ขอบคุณมากครับ คุณน้ำชา ชื่อนี้ดีแก้กระหายได้ ช่างพอเหมาะที่ผมอยากได้ตัวอย่าง คำกล่าวเปิดงาน ของประธานในพิธี หากได้

คำกล่าวปิดอีกสักตัวอย่างหนึ่ง ก็ถือว่าน้ำชาแก้วนี้ดับกระหายได้หมด แต่อย่างไรก็ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่ง ด้วยใจครับ

thank you so much

Thank you very much


เรียน ท่านกำนันมัน คำพินิจ ประธานในพิธีที่เคารพ.....

ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการณรงคื วงวีระชัยเป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี.....

แล้วตกลงใครเป็นประธานตัวจริงครับ งงงง