ความคาดหวังว่าเมื่อเรียนCAI จบ จะมีความรู้ความสามารถในการผลิตสื่อการสอนโดยเฉพาะบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนได้

ในการเรียน CAI ข้าพเจ้าไม่มีพื้นฐานในเรื่องของโปรแกรมที่ใช้ในการผลิตCAI จึงทำให้เรียนรู้ช้า แต่เข้าใจในเรื่องของกระบวนการผลิต

เมื่อข้าพเจ้าเรียนจบจะนำความรู้ไปใช้และศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องของโปรแกรมเพื่อจะผลิตCAI ได้ด้วยตนเอง