เมื่อเรียน CAI จบ

ต้องศึกษาเพิ่มเติม

ความคาดหวังว่าเมื่อเรียนCAI จบ จะมีความรู้ความสามารถในการผลิตสื่อการสอนโดยเฉพาะบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนได้

ในการเรียน CAI ข้าพเจ้าไม่มีพื้นฐานในเรื่องของโปรแกรมที่ใช้ในการผลิตCAI จึงทำให้เรียนรู้ช้า แต่เข้าใจในเรื่องของกระบวนการผลิต

เมื่อข้าพเจ้าเรียนจบจะนำความรู้ไปใช้และศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องของโปรแกรมเพื่อจะผลิตCAI ได้ด้วยตนเอง 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รังสิมารัตน์ เกิดชื่นV3ความเห็น (0)