วันนี้พรีเซ้นต์งานกลุ่ม และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ซึ่งเป็นไปตามหลักที่ตั้งไว้ตามวัตถุประสงค์ครับ