คอมพิมเตอร์ช่วยสอน

สามารถเรียนรู้ได้

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน

       คอมพิวเตอร์ช่วยสอน คือ การนำคอมพิวเตอร์มาใช้ประกอบการเรียนการสอน หรือเป็นเครื่องมือของครูที่ใช้สอนในเนื้อหาต่างๆ โดยผู้เรียนสามารถศึกษาด้วยตนเอง หรือเป็นกลุ่ม ซึ่งคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจะให้ทั้งภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียงบรรยาย ประกอบกันเป็นเรื่องราวโดยมีคอมพิวเตอร์เป็นตัวควบคุมระบบและแสดงเนื้อหาบนจอภาพ
ประเภทของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีลักษณะการนำเสนอที่แตกต่างกันออกไปตามวัตถุประสงค์ในการเรียนการสอนของแต่ละเนื้อหา โดยทั่วไปสามารถแบ่งประเภทของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ได้ดังนี้

1. แบบฝึกหัด (Drill and Practice)
2. แบบทบทวนบทเรียน (Tutorial)
3. แบบเกมการเรียนการสอน (Instructional Game)
4. แบบสถานการณ์จำลอง (Simulation)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ธงชาติ แซ่วื่อ v3ความเห็น (0)