เราได้อะไรในการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน

ความสำเร็จของงานคือการได้ลงมือกระทำ

-ความคาดหวังที่มีต่อการเรียนรายวิชาการพัฒนาและออกแบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนคือการได้เรียนรู้ถึงการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่เป็นเครื่องมือในการสร้างองค์ความรู้ให้แก่นักเรียนเป็นรายบุคคลโดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลในการเรียนรู้ รับรู้ โดยใช้จิตวิทยาต่าง ๆ ความรู้ในเรื่องการออกแบบภาพกราฟิก ข้อความ สีสรรที่ใช้

-ได้อะไรได้รับความรู้ในการจัดทำบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในแบบที่นักเรียนสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับบทเรียนได้ โดยยึดหลักจิตวิทยาในการเรียนรู้ในเรื่องต่าง ๆของบุคคล ได้รับความรู้ในเรื่องของการออกแบบตัวอักษรกับพื้นฉากด้านหลังของข้อความ อีกทั้งนำบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไปแก้ปัญหาในโรงเรียนที่ขาดแคลนครูในบางสาขาวิชา

- ไม่ได้อะไร คือยังไม่มีทักษะในการฝึกทำบทเรียนคอมพิวเตอร์ เพราะยังไม่มีประสบการณ์ในโปรแกรม ออร์เทอร์แวร์เลย แต่ก็ต้องพยายาม

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อดิเรก อ่อนช่างเหล็ก :V1ความเห็น (0)