เก็บมาเล่าจากเวทีเสวนา “คุณเอื้อ” ณ บ้านผู้หว่าน 7) ขับเคลื่อน KM ให้ความยั่งยืน

การเสวนาครั้งนี้ จะนำไปสู่การขยายเครือข่ายความร่วมมือจากคุณเอื้อแต่ละคนออกไปรอบๆ มากขึ้นอย่างแน่นอน

การเสวนาในวันที่สอง เป็นการระดมสมอง เพื่อตอบโจทย์ที่ สคส. โยนมา 2 ข้อ คือ
1. จะขับเคลื่อน KM ในสังคมไทยอย่างยั่งยืน ได้อย่างไร
2. ทำอย่างไร จึงจะไม่รู้สึกว่าเป็น “คุณเอื้อ
ที่โดดเดี่ยว
ซึ่งดูเหมือนทั้งสองข้อจะเกี่ยวข้องกัน (ข้อ 2 เป็น subset ของข้อ 1)  การ discuss จึงพูดรวมๆ กันไป

ในกลุ่มที่ผู้เขียนอยู่ มีสมาชิก มีคุณสุรเดช อ.อัจฉรา อ.นันทา คุณอ้อย คุณเรืองศักดิ์
คุณสุรเดช แสดงฝีมือในการบันทึกบนบอร์ดโดยใช้แผนที่ความคิด ในกลุ่ม discuss กันมาก และเนื่องจากมีหนุ่มนักคิด (นอกกรอบ) จาก TRUE  ทำให้แผนที่ความคิดของเราแสนจะยุ่งเหยิง (ดังรูป) จากความคิดที่แตกหน่อ และเชื่อมโยงกันไปมา จนต้องให้คุณเรืองศักดิ์ เป็นผู้นำเสนอเอง

ตนเองได้เรียนรู้การคิดนอกกรอบของคุณเรืองศักดิ์ เด็กหนุ่มจาก TREU เธอชี้ให้เห็นว่า อย่างไรที่เรียกว่ายั่งยืน โดยยกตัวอย่าง Pantip.com  คุณเรืองศักดิ์ วิเคราะห์ว่า Pantip.com มีเป้าหมายชัดเจนว่าทำเพื่อสังคมไทย (เคยมีบ.ต่างชาติมาขอซื้อ แต่ไม่ขาย)  มี CoPs มากมาย และแข็งแรง  การมีจัดการด้าน IT อย่างเต็มรูปแบบ  เป็นกลาง (ข้อนี้ ทำให้เกิดความไว้วางใจ และมีคนเข้ามาใช้มาก) ที่สำคัญ พึ่งตนเองได้

ดังนั้น ประเด็นสำคัญที่ทำให้ KM ยั่งยืนในสังคมไทย คุณเรืองศักดิ์ จึงมองไปที่ users ว่า ทำอย่างไรให้ users เห็นประโยชน์ หรือคุณค่าของ KM  หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ ทำให้ KM ตอบโจทย์ได้

หากเป็นภาคเอกชน ก็คือการตอบโจทย์ด้าน ผลกำไร   หากเป็นราชการ (ตรงนี้พวกเราในกลุ่มก็ช่วยกันเสริม) ก็ตอบโจทย์เรื่องของเป้าหมายขององค์กร  หรือหากเป็นภาคประชาสังคม ต้องตอบโจทย์ ทำให้ชีวิตดีขึ้นได้อย่างไร

คุณเรืองศักดิ์มองต่อว่า จะทำให้กระแส  KM เข้าไปทุกอณูของสังคม เรื่อง social marketing เป็นเรื่องสำคัญ  คงต้องทำให้เรื่อง KM เข้าไปในสื่อที่คนนิยมเช่น สื่อทีวี วิทยุ ลงไปถึงเพลง ละคร (เช่นละครแดจังกึม) และโฆษณาต่างๆ

ถึงตอนนี้ พวกเราในกลุ่มก็ต้องช่วยๆ ดึงคุณเรืองศักดิ์กลับเข้ามาในโลกแห่งความเป็นจริง เพราะตรงนั้น ค่อนข้างจะอยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา แล้วเราก็สรุป กลยุทธ์ที่ทำให้ KM ขับเคลื่อนอย่างยั่งยืนในสังคมไทยเป็น 3 ประเด็นคือ:-

 • เรียนรู้ความสำเร็จจาก Pantip.com
 • ทำให้ CKO แข็งแรง โดย
    - มีที่ปรึกษา (ขณะนี้ เช่น สคส. สถาบันเพิ่ม)
    - เพิ่ม knowledge skill เช่น จัดเวทีลปรร, เรียนรู้จาก best practice
    - กลุ่ม CKO ที่มีอยู่แล้ว ไปขยาย และช่วยเหลือ CKO ใหม่ๆ
 • ทำให้ KM ตอบโจทย์ให้ชัด โดยเฉพาะ โจทย์ที่เป็นประโยชน์ต่อ users จริงๆ

ส่วนบทสรุปของอีกกลุ่มหนึ่ง ก็มีประเด็นคล้ายคลึงกัน คือ

 • สร้าง หรือ ขยายเครือข่ายที่มีอยู่แล้ว
 • ทำให้ KM เป็นหัวข้อหนึ่งของการประเมินคุณภาพ
 • ใช้ blog เป็นเครื่องมือ
 • การขยายผล ต้องชี้ให้ users เห็นถึงคุณค่า หรือประโยชน์
  ดูงานข้าม sector

ถึงแม้ดูเหมือนจะไม่ได้บทสรุปเชิงยุทธศาสตร์สักเท่าไร  แต่ตนเองเชื่อว่า การเสวนาครั้งนี้ จะนำไปสู่การขยายเครือข่ายความร่วมมือจากคุณเอื้อแต่ละคนออกไปรอบๆ มากขึ้นอย่างแน่นอน จาก commitment ที่เกิดขึ้นในใจ ด้วยหัวใจที่ศรัทธาและเห็นคุณค่าของการจัดการความรู้ เพื่อสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมอุดมปัญญา ตามที่พวกเราทุกคนฝันไว้  

 

 

 

 

คุณสุรเดช กำลังบันทึกความคิดของกลุ่มลงบนแผนที่ความคิด 

 

 

 

 

คุณเรืองศักดิ์ กับ แผนที่ความคิดอันแสนจะยุ่งเหยิง

อ่านย้อนหลัง เก็บมาเล่าฯ ตอนที่ 1  2  3  4  5  6

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ถนน KMความเห็น (0)