การจัดป้ายนิเทศที่เป็นนวัตกรรมของนักศึกษาดูงาน

ที่โรงเรียนนานาชาติกรุงเทพฯ       (นางเรืองรัตน์  โคสะสุ  เลขที่ 34  ค.ม. 6.1)