Multiprocessing เรียกอีกอย่างว่า Parallel processing คือ การที่โปรเซสเซอร์ตั้งแต่ 1 ตัวขึ้นไปทำงานพร้อมๆ กันในเวลาเดียวกัน ซึ่งหมายถึง โปรเซสเซอร์ต่างๆ สามารถประมวลผลคำสั่งไปพร้อมๆ กันได้ ดังนั้น จึงมีโปรเซสมากกว่า 1 โปรเซสที่ถูกประมวลผลในเวลาเดียวกัน จึงจำเป็นต้องประสานการทำงานต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างโปรเซสเซอร์แต่ละตัว เพราะระบบจะทำงานอย่างเป็นปกติไม่ได้เลยถ้าหากว่าโปรเซสเซอร์ไม่มีการติดต่อที่ดีระหว่างกัน และโปรเซสเซอร์แต่ละตัวไม่ประสานการทำงานที่ดีต่อกันกับ
โปรเซสเซอร์อื่น