การเกษตรในยุคข้อมูลและข่าวสาร เป็นกิจกรรมที่ชาวบ้านและชาวเกษตรไทยดำเนินการในระดับน้อยมากเมื่อเทียบกับหลายประเทศ และจำเป็นต้องมีการพัฒนาในอัตราที่สูงกว่าในปัจจุบัน เพื่อความสามารถในการผลิตอาหารและความมั่นคงในการผลิตอาหาร

อรรถชัย จินตะเวช

๑๒ พฤษภาคม ๒๕๔๙