ทำดีได้ดีมีแน่นอน

คนที่ทำดีจะได้ผลดีตอบสนอง คนเราเกิดมาชาติหนึ่งควรแสวงหาความสุขให้กับตนเองและความสุขนั้นจะต้องไม่ทำให้คนอื่นเป็นทุกข์หรือเดือดร้อน การดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างเป็นสุขควรยึดหลักเอาใจเขามาใส่ใจเรา  และควรยึดหลักคุณธรรม ในการประกอบอาชีพดังนี้

       1.ซื่อสัตย์สุจริต

       2. ขยันหมั่นเพียร

       3. มีความรับผิดชอบ

       4.มีความละเอียดรอบคอบ

       5.ตัดสินใจอย่างฉลาดและมีเหตุผล

       6.ตรงต่อเวลา

       7.เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม

       8.รู้จักแก้ปัญหาต่างๆได้