TACIT KNOWLEDGE

chaweng
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
TACIT KNOWLEDGE

                                                                    TACIT   KNOWLEDGE

                              ประสบการณ์การเป็น CKO ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลาเขต 2

                                                                                                             เชวง   วัฒนธีรางกูร

 

 

           ในปีงบประมาณ 2551 และครึ่งปีแรกของปีงบประมาณ 2552 ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้กำกับ ดูแลงานในกลุ่มนโยบายและแผน ซึ่งครอบคลุมงานในศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จึงได้รับมอบหมายให้เป็น CKO

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลาเขต 2 ในการนำการจัดการความรู้ (Knowledge Management)

มาใช้เพื่อพัฒนาคน พัฒนางาน ตามกรอบแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดและความคิดริเริ่มรวมทั้ง Best Practice ที่แต่ละเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้กำหนดขึ้นโดยมีงบประมาณสนับสนุนและมีการติดตามประเมินผลเป็นระยะๆ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อเฟ้นหา 10 ลำดับแรกของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีผลการดำเนินการโครงการการจัดการความรู้ยอดเยี่ยม

              เพื่อให้ได้ผลตามหลักการของการจัดการความรู้ และติดอันดับ 1 ใน 10 จึงได้กำหนดกิจกรรมสำคัญๆร่วมกับคณะกรรมการการจัดการความรู้ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลาเขต 2 ดังนี้

             1. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดการความรู้ให้กับผู้บริหารสถานศึกษาทุกคน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลาเขต 2 ทุกคนและหัวหน้ากลุ่มทุกคน รวมผู้เข้ารับการอบรม 200 คน ณ ห้องประชุมทองจันทร์ หงส์ลดารมย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยมีวิทยากรเป็นอาจารย์จากคณะแพทยศาสตร์ซึ่งได้รับรางวัลการจัดการความรู้ในระดับชาติมาแล้ว

              2. จัดอบรมรองผู้อำนวยการสถานศึกษา หรือครูที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ KM

           3. จัดอบรมการใช้  Blog  Go to Know  ให้กับเจ้าหน้าที่ในสำนักงานเขตพื้นที่ทุกคน และจูงใจให้แต่ละคนนำ  Tacit Knowledge ขึ้น Blog  Go to Know โดยมีการแข่งขันกันเป็นรายกลุ่ม และรายบุคคล มีการมอบรางวัลเป็นเกียรติบัตรและของรางวัลในโอกาสสำคัญ เช่น วันขึ้นปีใหม่

               4. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนแกนนำ 19 โรง ใช้เวลา 2 วัน หลังจากอบรมแล้วโรงเรียนเหล่านี้ได้เสนอโดรงการที่ดี บางโรงเรียนมีการกำหนดเวลาการทำ KM ไว้ในปฏิทินประจำวันว่า ชั่วโมง KM

               5. เจ้าหน้าที่ ICT รับผิดชอบดูแล Website Maengmoom ให้มีผลงานเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง

               6. ทุกกลุ่มจัดมุมให้ความรู้เกี่ยวกับ KM หรือความรู้ Tacit Knowledge หรือ Explicit Knowledge โดยเรียกว่า KM  Corner”

            7. นำเจ้าหน้าที่ ศึกษานิเทศก์ และโรงเรียนแกนนำเข้าร่วมงานมหกรรมการจัดการความรู้ระดับชาติที่โรงแรมแอมบาสซาเดอร์  กรุงเทพมหานคร

               8. จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยการเสนอผลงานของแต่ละกลุ่ม และแต่ละโรงเรียน

               การจัดการความรู้ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลาเขต 2 ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายคือผลงานอยู่ในกลุ่ม 10 ลำดับแรก เพราะได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทีมงานทุกคนโดยเฉพาะคณะกรรมการการจัดการความรู้ และที่สำคัญคือผู้บริหารสถานศึกษา

   

 

การพัฒนาทรัพยากรณ์มนุษย์กับการศึกษาในสังคมสารสนเทศ

2726792

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน chawengwisdomความเห็น (5)

เป็นความพยายามของหน่วยงานทางการศึกษาที่จะเสริมสร้างความรู้ความชำนาญให้บุคลากรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เนื้อหาประสบการณ์ทางด้านวิชาการเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการทำงานทั้งด้านการสอนและการบริหารจัดการองค์กรทางการศึกษา

เขียนเมื่อ 

การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)

การจัดการความรู้ คือ การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในส่วนราชการซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด โดยที่ความรู้มี 2 ประเภท คือ

1. ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์หรือสัญชาติญาณของแต่ละบุคคลในการทำความเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ เป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นคำพูดหรือลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการทำงาน งานฝีมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห์ บางครั้ง จึงเรียกว่าเป็นความรู้แบบนามธรรม

2. ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้ โดยผ่านวิธีต่าง ๆ เช่น การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือต่าง ๆ และบางครั้งเรียกว่าเป็นความรู้แบบรูปธรรม

เขียนเมื่อ 

คุณมีความสามารถในการทำงานมากค่ะ

เขียนเมื่อ 

เป็นผู้บริหารที่ร่วมสมัย

โดยดูได้จากกิจกรรมที่ทำในเขตพื้นที่การศึกษา

โดยเฉพาะเรื่องการใช้ Blog Go to Know

ต้องยอมรับว่าของเขาทันสมัยจริงๆ

น้องเอง เชยมาก เพิ่งมารู้จักก็คราวนี้เอง

เชื่อมั่นประเทศไทย กับผู้บริหารการศึกษายุคใหม่ ค่ะ

เขียนเมื่อ 

ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านเข้ามาทำงานที่ สพท.น่าน เขต 2

ผมเป็นครูคนหนึ่งที่สอนอยู่โรงเรียนอยู่บนดอย อ.บ่อเกลือ

พยายามที่จะพัฒนาการศึกษาของเด็กบนดอยอย่างเต็มความสามารถครับ

หากท่านว่างเรียนเชิญมาเที่ยวที่ อ.บ่อเกลือนะครับ

ยินดีต้อนรับครับ