วางแผนนำประสบการณ์การทำ KM ไปนำเสนองาน ศธ.สัญจร

วันนี้ก็เป็นอีกวันที่หมดเวลาไปกับการประชุม ช่วงเช้าประชุมคณะทำงานกลุ่มเล็ก ที่ กศน.อำเภอเมือง มีรอง ผอ.กศน.จังหวัด (อ.เกษร ธานีรัตน์)และ อ.เฉลิมลักษณ์ เต็มภาชนะ ในฐานะทีมงาน KM ของจังหวัดมาร่วมประชุมกับทีมงาน KM ของ กศน.อำเภอเมืองที่มี ผอ.สมภาส จันทร์อุดม เป็น CKO  เรื่องที่พูดคุยก็คือการวางแผนจัดนิทรรศการศึกษาธิการสัญจรครั้งที่ 4 ที่จะมีขึ้นในวันที่ 13 -14 พฤษภาคม 2549 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา แต่วันนี้เป็นการพูดคุยในรายละเอียด ว่าจะเลือกนำความรู้และประสบการณ์การจัด KM ใดบ้างไปแสดง จะนำเสนอรูปแบบใดด้วยสื่อการเรียนรู้ใด เครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ การนัดแนะนัดหมายงาน เป็นต้น ซึ่งสรุปได้ว่า เนื้อหาที่จะนำไปเสนอมี 4 ส่วน คือ 1.ประสบการณ์การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้อาชีพชาวบ้าน 2.ผลการทดลองนำร่องจัดการความรู้เรื่ององค์กรการเงินชุมชนใน 3 ตำบลของอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 3.ผลการจัดการความรู้แก้จนเมืองนครตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงทั้งจังหวัดนครฯในระยะเตรียมการ และ 4.ผลการดำเนินการยกระดับปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัยแรงงาน (อายุ 15-59ปี)ของจังหวัดนครฯ ให้มีปีการศึกษาเฉลี่ยสูงขึ้น 9.5 ปี ในปี 2551 กิจกรรมที่ 1 และ 2 กศน.อำเภอเมืองเป็นผู้รับผิดชอบ ส่วนกิจกรรมที่ 3และ 4 กศน.จังหวัดฯรับผิดชอบ ในเรื่องขุมความรู้ที่นำไปเสนอ มีทั้งในรูปของบอร์ดนิทรรศการที่มีวิทยากรประจำจุดคอยอธิบาย ซีดี (4 เรื่อง คือประสบการณ์การจัดการความรู้ กศน. การจัดเวทีชาวบ้านกลุ่มพัฒนาอาชีพ การจัดเวทีการเรียนรู้เครือข่ายอาชีพ และผลการจัดการความรู้แก้จนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงในระยะเตรียมการ)ทั้งฉายให้ชมในห้องเรียนปฏิรูป และแจก ( แจกชุดเดียวคือประสบการณ์การจัดการความรู้ กศน.จำนวน 1,000 แผ่น สำหรับผู้มาลงทะเบียนเข้าชมงาน ) แจกแผ่นพับ และเล่าประสบการณ์การจัดการความรู้สดๆ(ในรูปของการเสวนาพูดคุยเวทีกลาง) โดยคุณกิจและคุณอำนวยในพื้นที่

สำหรับคุณกิจที่จะไปเล่าความรู้ประสบการในแต่ละเนื้อหา เป็นดังนี้

เนื้อหาองค์กรการเงินชุมชน ได้แก่ 1.นายเสถียร พันธโชติ ข้าราชการบำบาญ อดีตรองอธิบดีกรมประชาสงเคราะห์ คุณกิจของ ม.3 ตำบลท่าไร่ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ยอดฝีมือในเรื่องการรวมกลุ่มองค์กรการเงินชุมชนตำบลโดยให้กลุ่มที่มีความรู้ทักษะมากกว่าสอนกลุ่มที่มีน้อยกว่า การสร้างคุณอำนวยพื้นที่ และการสร้างทัศนคติที่ถูกต้องในการชำระหนี้ให้แก่กองทุนหมู่บ้าน...... 2.นายภานุวัชร เพชรรัตน์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7 (ชื่อเล่นผู้ใหญ่ศร) และ 3 นายวิรัตน์ วรฤทธิ์ ข้าราชการบำนาญ อดีตอาจารย์ 2 ระดับ 7  สองยอดฝีมือคุณกิจ หมู่ที่ 7 ตำบลบางจาก ที่เก่งในเรื่องการรวมกลุ่มองค์กรการเงินชุมชนเป็นสถาบันองค์กรการเงินชุมชน การทำบัญชีตัวอย่างเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แก่กลุ่มการเงินต่างๆในตำบล และการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชน ..........

เนื้อหาการทำเครือข่ายเรียนรู้อาชีพป๋ยหมัก ได้แก่ 1.พ.ต.ชำนาญ รัตนมูณี ประธานเครือข่ายเกษตรอินทรีย์อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช สมาชิกกลุ่มปุ๋ยหมักบ้านหนองน้ำวน ตำบลท่าเรือ ที่มีความสามารถสูงในการรวบรวมกลุ่มต่างๆเข้ามาเรียนรู้ในระดับเครือข่าย และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ระดับเครือข่ายทุกๆวันที่ 28 ของเดือน 2.นางกมลทิพย์ มาลากาญจน์ เหรัญญิกเครือข่ายฯ จากกลุ่มปุ๋ยหมักบ้านในไร่ ตำบลปากพูน ยอดคุณกิจที่มีความสามารถมากในเรื่องการบันทึกการเรียนรู้ และจัดทำหลักฐานร่องรอยการดำเนินงานกลุ่มไว้อย่างเป็นระบบ ...3.นายธีรพล ระฆังทอง หรือติ่ง สมาชิกเครือข่ายจากกลุ่มปุ๋ยหมัก ม.1 บ้านมะขามเรียง ตำบลบางจาก มีความสามารถมากในเรื่องของการแสวงหาความรู้ใหม่อยู่เสมอ ได้ทดลองทำปุ๋ยหมักระบบกองเติมอากาศ โดยประยุกต์ความรู้ที่ได้รับมาให้เข้ากับสภาพของพื้นที่ นำผลการทดลองไปเผยแพร่ในเครือข่ายฯ ล่าสุดได้เสนอไอเดียวิสาหกิจชุมชนของเครือข่ายฯเกี่ยวกับปุ๋ยกองเติมอากาศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้เจ้าของผลงานวิจัยเรื่องนี้ได้มาตรวจติดตามผลงานแล้ว ยอมรับว่าปรับอีกเล็กน้อยก็โอเคเลย

ส่วนคุณอำนวยที่จะร่วมวงเสวนาด้วย คือตัวแทนครูอาสาฯ จำนวน 4 คน ได้แก่ อ.สำราญ เฟื่องฟ้า อ.เกษม ผลกลำ อ.มนัสชนก จันทิภักดิ์ และ อ.วรรณี สำแดง โดย มีผมเอง เป็นนำเสวนา เรื่องเล่าที่คุณอำนวยจะเล่าก็คือเรื่องความรู้ ทักษะ และความสามารถในการทำงาน เปรียบเทียบก่อนหน้าและหลังการใช้การจัดการความรู้มาเป็นเครื่องมือ... สำหรับเวลาการนำเสนอบนเวทีกลาง (อาคารวัฒนธรรม)ที่เราได้รับ คือ 10.30 -11.15 วันเสาร์ที่ 13 พ.ค.2549

ส่วนการประชุมช่วงบ่าย เป็นการประชุมวงใหญ่ที่ กศน.จังหวัดจัด ซึ่งเชิญ ผอ.กศน.อำเภอ มาจากทุกอำเภอ ผมได้เล่าเรื่องที่เราคุยกันเมื่อเช้าที่ กศน.เมืองฯให้ที่ประชุมทราบ และพิจารณา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูนอกโรงเรียนความเห็น (0)