ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลเกาะคา

  ติดต่อ

  วิสัยทัศน์  

วิสัยทัศน์

           "องค์กรที่เป็นเลิศในการให้บริการ เพื่อส่งเสริมงานของเทศบาลให้ก้าวหน้า ทันสมัย โปร่งใส และเป็นธรรม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของปวงชน"

            เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ เทศบาลตำบลเกาะคาได้กำหนดกรอบวิสัยทัศน์ที่จะต้องเป็น ดังนี้
            ๑. เป็นองค์กรหลักสนับสนุนและให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
            ๒. เป็นองค์กรส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีบทบาทสำคัญในเวทีสภาเทศบาล  และ
            ๓. เป็นศูนย์กลางเผยแพร่และพัฒนาประชาธิปไตย
 

พันธกิจ

           "พัฒนางานด้านบริหารจัดการ ด้านวิชาการ และด้านบริการให้มีคุณภาพ เป็นศูนย์อิเล็กทรอนิกส์  และศูนย์ข้อมูลนิติบัญญัติ พัฒนางานท้องถิ่นให้เป็นผู้นำเวทีเศรษฐกิจควบคู่กับการเสริมสร้างสัมพันธ์และความร่วมมือกับท้องถิ่นอื่น พัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มีค่านิยมมุ่งทำงานเพื่อองค์กรและประชาชน ตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ มีทัศนคติที่ดี และเข้ามีส่วนร่วมในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแผนกลยุทธ์ของเทศบาลตำบลเกาะคา

            ๑.  ปฏิรูปองค์กรและกระบวนการนิติบัญญัติตามแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
            ๒.  เสริมสร้างและพัฒนาระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็น "ศูนย์อิเล็๋กทรอนิกส์" และ "ศูนย์ข้อมูลนิติบัญญัติ"
            ๓.  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านควบคู่กับหลักคุณธรรม
            ๔.  เสริมสร้างองค์ความรู้ประชาธิปไตยและผลักดันให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง
  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุดที่รัก2512

หมายเลขบันทึก: 277106, เขียน: , แก้ไข, 2012-06-22 09:44:35+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #วิสัยทัศน์

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)