การบริหารจัดการเรียนรู้เน้นทักษะการคิด

ทักษะการคิด
ในการจัดการเรียนการสอนเพือพัฒนาทักษะกระบวนการคิดของนักเรียน ครูผ้สอนเป็นบุคคลสำคัญในการจัดการเรียนรู้  โดยเน้นให้ผู้เรียนรู้จักการสังเกต  รับรู้ รวบรวมข้อมูล  จำแนก  เปรียบเทียบ จัดกลุ่ม  คิดประยุกต์  คิดอย่างสร้างสรรค์ได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โรงเรียนบ้านสวายความเห็น (0)