รายงานการใช้บทเรียนสำเร็จรูป

กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ชื่อเรื่อง  รายงานการใช้บทเรียนสำเร็จรูป

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชุดพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย

ผู้ศึกษาค้นคว้า     นางสมลักษณ์    แรงกสิวิทย์

 

บทคัดย่อ

    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้กำหนดคุณภาพผู้เรียนเมื่อจบช่วงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ให้ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม ซึ่งมีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป ชุดพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ที่มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปจากกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ศึกษาเป็นนักเรียนชั้น ป.5 โรงเรียนชุมชนวัดระโสม ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2550 จำนวน 20 คน ผู้ศึกษาแบบเจาะจง (Purposive  Sampingเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือบทเรียนสำเร็จรูป ชุดพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย โดยมีแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 40 ข้อ เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ จำนวน 4  ตัวเลือก และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล คือร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ค่า t-test

         จากการศึกษาแสดงว่า การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปชุดพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยชั้น ป.5 ที่สร้างขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพสามารถพัฒนานักเรียน ให้มีความรู้ความสามารถ  โดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 83.38/82.75 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติระดับ .05 และนักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนโดยรวม และเป็นรายด้าน 4 ด้านคือด้านเนื้อหาบทเรียนสำเร็จรูป ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านสื่อและอุปกรณ์ในการเรียน และด้านการวัดผลและประเมอนผล

      

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รายงานการใช้บทเรียนสำเร็จรูป

คำสำคัญ (Tags)#รักการอ่าน#บันทึกการอ่าน#บทเรียนสำเร็จรูป

หมายเลขบันทึก: 275794, เขียน: 12 Jul 2009 @ 11:32 (), แก้ไข: 29 Apr 2012 @ 10:41 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)