กระทรวงศึกษาธิการได้จัดสรรงบประมาณให้แก่สถานศึกษาสำหรับบริหารจัดการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้เองตามวัตถุประสงค์ใน 4 กิจกรรม โดยในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนดังกล่าว สถานศึกษาต้องจัดกิจกรรมให้ครบทั้ง 4 กิจกรรม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1.       กิจกรรมวิชาการ โดยจัดอย่างน้อย 1 ครั้ง ต่อคนต่อปี

2.       กิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม เช่น ค่ายลูกเสือ ยุวกาชาดเนตรนารี โดยจัดอย่างน้อย 1 ครั้ง ต่อคนต่อปี

3.       ทัศนศึกษานอกสถานที่ โดยจัดอย่างน้อย 1 ครั้ง ต่อคนต่อปี

4.       บริการเทคโนโลยีสารสนเทศหรือคอมพิวเตอร์ โดยจัดอย่างน้อย 40 ชั่วโมงต่อคนต่อปี

ขณะนี้สถานศึกษาแบ่งแห่งยังไม่ได้จัดทำแผนงาน/โครงการ ให้ครบทั้ง 4 กิจกรรม ซึ่งในรายละเอียดการดำเนินการของสถานศึกษาแต่ละแห่งนั้น คณะกรรมการสถานศึกษาฯ และคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ต้องพิจารณาร่วมกันโดยคำนึงถึงผลสัมฤทธิ์ด้านคุณภาพที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียนเป็นหลัก

ทั้งนี้การจัดกิจกรรมวิชาการ กิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม และทัศนศึกษานอกสถานที่  สถานศึกษาต้องจัดอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ซึ่งแต่ละกิจกรรมนั้น สถานศึกษาอาจจัดกิจกรรมพร้อมกันได้ในแต่ละชั้นก็ถือว่าได้ตามเป้าหมาย ส่วนบริการเทคโนโลยีสารสนเทศหรือคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นกิจกรรม ICT ให้นับเป็นชั่วโมง คือ ปีการศึกษาละไม่น้อยกว่า 40 ชั่วโมง ซึ่งสามารถทยอยจัดได้ ทั้งนี้เป็นนโยบายกว้าง ๆ ซึ่งเป็นการบริหารจัดการแบบบูรณาการของสถานศึกษา สำหรับระดับอนุบาล ซึ่งอาจไม่มีการสอนคอมพิวเตอร์ สามารถให้นักเรียนค้นคว้าโดยใช้ ICT ในห้องสมุด ให้หัดสืบค้น ให้หัดเปิดสื่อต่าง ๆ ดู เป็นต้น ซึ่งขึ้นอยู่กับวัยและระดับชั้นของเด็ก หรือให้ลองเปิดเกมส์ เล่นเกมส์เพื่อพัฒนาสมอง พัฒนาการเรียนรู้ต่าง ๆ โดยใช้คอมพิวเตอร์ ก็ถือได้ว่าให้บริการ ICT แล้ว และควรถ่ายรูปเก็บไว้เป็นหลักฐานด้วย