เทคนิคการสอนอ่านกับการคิด

การอ่านกับการคิด

เทคนิคการจัดการเรียนรู้

             ผู้วิจัยได้ออกแบบการเรียนรู้สำหรับสอนซ่อมเสริมโดยใช้แบบฝึกการอ่านจับใจความเพื่อพัฒนาการคิด  สำหรับสอนซ่อมเสริม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบ KWL ( Know – Want – Learn ) เป็นเทคนิคการสอนที่ได้รับการพัฒนา โดย คาร์ และโอเกิล            ( Carr and Ogle.1987 :626-631)  ซึ่งเป็นรูปแบบการจัดกิจกรรมที่ทำให้ผู้เรียนรู้ตัวว่าตนคิดอะไร มีวิธีคิดอย่างไร  สามารถตรวจสอบความคิดของตนเองได้ โดยมีการวางแผน   ตั้งจุดมุ่งหมาย      ตรวจสอบ

ความเข้าใจของตนเอง   และมีการจัดระบบข้อมูลความอย่างมีประสิทธิภาพ     ซึ่งเป็นเทคนิคการสอนที่มี

ความเหมาะสมสำหรับแก้ปัญหาผู้เรียนที่มีความบกพร่องในเรื่องของการอ่านจับใจความกับการพัฒนา

การคิด   ซึ่งเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการอ่าน และทักษะกระบวนการคิดควบคู่กันไป  โดยผู้เรียนจะได้รับการฝึกให้ตระหนักในกระบวนการเข้าใจตนเอง มีการวางแผน     ตั้งจุดมุ่งหมาย   ตรวจสอบความเข้าใจของตนเอง  และมีการจัดระบบข้อมูลเพื่อดึงมาใช้ได้   ( สุวิทย์ มูลคำ และ อรทัย  มูลคำ.๒๕๔๕: ๘๘ -๙๑ )

              ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้   มีดังนี้

                              ๑.  ขั้น K [ What  you  know ] 

                                                 -  เตรียมความรู้พื้นฐาน

                              ๒. ขั้น W   [What  you  want  to know ]

                                               -  ตั้งจุดมุ่งหมายในการอ่าน

                                               -  คิดหาคำตอบ

                               ๓.  ขั้น  L [ What  you  have  learned ]

                                                  - เขียนคำตอบ

                                 ๔.  ขั้นสรุป / นำเสนอ

                                              - ทบทวน และสรุป

                                              - นำเสนอ

                ข้อดีและข้อจำกัด    มีดังนี้

                             ข้อดี

                              ๑. เป็นการฝึกนักเรียนให้มีทักษะการอ่านและทักษะการคิดควบคู่ไปกับการเขียนสรุปและการนำเสนอด้วยตนเอง

                              ๒. เป็นวิธีการที่เร้าความสนใจได้ดี  สนองความต้องการและความสนใจของผู้เรียน                         

               ข้อจำกัด

                ๑. ผู้สอนจะต้องเป็นผู้ที่คอยกระตุ้น  ช่วยเหลือและคอยให้กำลังใจผู้เรียนตลอดเวลา

                             ๒. ผู้สอนจะต้องเตรียมบทเรียน และประเด็ นคำถามไว้ล่ว งหน้า

                      ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า  การสอนซ่อมเสริมอ่านจับใจความเพื่อพัฒนาการคิด  จะต้องมีการเตรียมตัวในการดำเนินการสอนการอ่านจับใจความด้วยเทคนิคการสอนด้วยวิธี KWL  และแบบฝึกการอ่านจับใจความเพื่อพัฒนาการคิดซึ่งเป็นสื่อที่สำคัญในการใช้ประกอบการสอนให้พร้อม  โดยในแบบฝึกแต่ละฉบับต้องมีการเตรียมคำถามเป็นไปตามขั้นตอนของการอ่านจับใจความเพื่อพัฒนาการคิดตั้งแต่ ระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง   และมีการวัดระดับความยากง่ายให้เหมาะสมกับวัย   จึงจะช่วยให้การสอนซ่อมเสริมการอ่านจับใจความเพื่อพัฒนาการคิดบรรลุตามวัตถุประสงค์

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Thai teacher

คำสำคัญ (Tags)#การอ่านกับการคิด

หมายเลขบันทึก: 273116, เขียน: 03 Jul 2009 @ 13:55 (), แก้ไข: 22 Jun 2012 @ 11:24 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

เขียนเยอะจัง

nathan waphithakkun
IP: xxx.28.25.69
เขียนเมื่อ 

แล้วมีสูตรการเรียนมั้ย