1. ผู้เรียนเรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง

2. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง