การเรียนรูสื่อเทคโนโลยีจะต้องพัฒนาตนอย่างต่อเนื่อง