วัสดุหลักสูตรคือสื่อการสอนที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนการสอนเพื่อช่วยให้การการเรียนการสอนมีผลสัมฤทธิ์สูงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้แล้ว