ความสุขที่เป็นรูปธรรมอันเห็นได้ชัดด้วยวัตถุทั้งหลายที่แวดล้อมรอบตัวเรานั้น  จะเป็นสุขที่แท้จริงได้ย่อมก่อเกิดมาจากความสุขและความมีธรรมะจากในใจของบุคคลทั้งหลายด้วยสัจธรรม  5  ประการ  ที่พอดี  5  ประการ

1. ความพอดีด้านจิตใจ  หมายถึง  คนเราต้องมีจิตใจโอบอ้อมอารี  เอื้อเฟื้อ  อะลุ่มอะหล่วย  ซื่อสัตย์มีเมตตาต่อผู้อื่น
2. ความพอดีด้านสังคม  หมายถึง  คนเราต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้อื่น  สร้างเครือข่ายที่โยงใยความเป็นอยู่และกิจกรรม  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความก้าวหน้าไปพร้อมกัน
3. ความพอดีด้านเศรษฐกิจ  หมายถึง  การอยู่อย่าง "  พออยู่  พอกิน " ปรับชีวิตให้เรียบง่ายสอดคล้องกับสภาพรายได้และเศรษฐของตนเอง  ลด  ละความฟุ่มเฟือยที่เกินจำเป็น
4. ความพอดีด้านทรัพยากรธรรมชาติ  หมายถึง  การรู้จักใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โดยยึกหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน  มีระบบจัดการบริหารที่ดี  แม้ว่าบางกรณีจะต้องลงทุนและเสียทรัพยากรบางอย่างไป  ก็เพื่อผลประโยชน์ที่กลับคืนมาที่มากกว่าและดีกว่า
5. ความพอดีด้านเทคโนโลยี  หมายถึง  การปรับตัวให้ก้าวทันโลกปัจจุบัน  ด้วยการเลือกใช้และพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางสังคม  และวัฒนธรรมของเราด้วย