ภาพการรับรางวัล พื้นที่ 5 ส. ยอดเยี่ยม ประจำปี 52

ต่อจากบันทึกที่ 1


   รางวัลพื้นที่ 5 ส. ยอดเยี่ยมของคณะสหเวชศาตร์ ประจำปี 52  แบ่งออกเป็นพื้นที่ห้องผู้บริหาร พื้นที่ห้องพักอาจารย์ และ งานต่าง ๆ ในสำนักงานเลขานุการ พื้นที่ 5 ส. ยอดเยี่ยมได้จากการตรวจประเมินพื้นที่ของคณะกรรมการ และพื้นที่ไหนได้รับคะแนนสูงสุด ก็จะได้รับเสื้อสามารถ AHS 5S Award 2009

 

 

 

รางวัลพื้นที่ 5 ส.ยอดเยี่ยม ประจำปีนี้มีดังนี้
 
  ห้องผู้บริหารยอดเยี่ยม ได้แก่ ห้องอ.ศุภวิทู สุขเพ็ง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ

  ห้องพักอาจารย์ยอดเยี่ยม ได้แก่ ห้องอ.จิรภาส จงจิตวิมล

  งานในสำนักงานเลขานุการยอดเยี่ยม ได้แก่ งานธุรการ (บุคลากรในงานธุรการได้รับเสื้อแบบยกทีมทุกคน)
   

                                                 บอย  สหเวช

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ