ใบมอบหมายงานที่ 1 วิเคราะห์องค์กร

ดังนี้

1. วัตถุประสงค์ของการตั้งองค์กร

2. แนวคิด หรือหลักการในการจัดตั้ง

3. ลักษณะขององค์กร

4. เป้าหมาย หรือ กลุ่มลูกค้า

5. จุดเด่นขององค์กร

การหาเนื้อหาของการจัดตั้งองค์กร บริษัท ธุรกิจ Sme หรือ กิจการร้านค้าต่างๆ ขอให้เป็นบทสัมภาษณ์เจ้าของกิจการ หรือองค์กรต่างๆ 1 - 2 หน้า  และดำเนินการวิเคราะห์ดังหัวข้อด้านบน 5 ข้อ ในการวิเคราะห์ในเรื่องดังกล่าวนั้น ขอให้วิเคราะห์โดยการเขียนเท่านั้น รวมถึงหน้าปกรายงานด้วย และในครั้งต่อไป ใบมอบหมายงานที่ 2 จะให้นักศึกษาส่งงานผ่าน blog นี้ ในเรื่องของ "วิธีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร"