ตอนที่ 4 กลวิธีและกิจกรรม

ประเมินผลด้วยกระบวนการ AAR (AfterAction Review)ทุกครั้ง

กลวิธีและกิจกรรม  ประกอบด้วย

1.แต่งตั้งคณะกรรมการ ฯ 5 คณะ (กล่าวไว้แล้วในตอนที่ 3)

2.ให้หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการฯ จัดทำแผนงานและแนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงานตนเองให้เข้ากับเกณฑ์การประเมินเพื่อเสนอต่อทีมบริหารโครงการฯ โดยโครงการฯจะสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรม  เช่น เป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มภายในหน่วยงาน เป็นต้น

3.จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลและสร้างเสริมสุขภาพ

4.แลกเปลี่ยนเรียนรู้  กิจกรรมสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกของหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการฯ (ชุมชนนักปฏิบัติ) และประเมินผลด้วยกระบวนการ AAR (AfterAction Review)ทุกครั้ง

5.ประกวดหน่วยงานต้นแบบสถานที่น่าอยู่  น่าทำงาน ประจำปี พ.ศ.2549

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน (Healthy Workplace in WU)ความเห็น (0)