ที่โรงเรียนบ้านบ่อทับใต้คุณครูที่เป็นครูเวรประจำวันจะให้คำแนะนำนักเรียนตอนพักเที่ยง                                                                ในเรื่องการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน   และดูแลการแปรงฟันของนักเรียนทุกวัน