ละมุนละไม...อ่อนไหว
อ่อนไหว...ไม่อ่อนแอ

นุ่มนวล...และโอนอ่อน
นิ่ง...ด้วย"จิต"
ที่อ่อนโยน
ต่อ...ทุก..
สรรพสิ่ง
ด้วยจิต..และใจ
ที่ห่วงใย...ต่อมวลมิตร
แห่งชีวิต...ที่ดำรงอยู่