บรรณานุกรม

 

กาญจนา  เนตรวงศ์.  คู่มือวิทยาศาสตร์ ว 101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.  นครปฐม : ฟิสิกส์เซ็นเตอร์,

                2543.

บัญชา  แสนทวี.  หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐานวิทยาศาสตร์ เล่ม 1 ชั้นมัธยมศึกษาปี 1. 

                     กรุงเทพฯ : วัฒนาพานิช จำกัด, 2546.

ประเสริฐ  ศรีไพโรจน์.  สารานุกรมวิทยาศาสตร์ ม.ต้น.   กรุงเทพฯ :     รุ่งเรืองสาส์นการพิมพ์, 2545.

พิมพันธ์  เดชะคุปต์ และคณะ.  หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐานวิทยาศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.  กรุงเทพฯ : พัฒนาคุณภาพ

วิชาการ จำกัด, 2548.

พิมพันธ์  เดชะคุปต์ และพเยาว์  ยินดีสุข.  วิธีวิทยาการสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป.  กรุงเทพฯ :

                     พัฒนาคุณภาพวิชาการ จำกัด, 2548.         

ภพ  เลาหไพบูลย์.  แนวการสอนวิทยาศาสตร์.  พิมพ์ครั้งที่ 3.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช

จำกัด, 2542.

ยุพา  วรยศ และคณะ.  หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

                     วิทยาศาสตร์ ม.1.  พิมพ์ครั้งที่ 2.  กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์, 2546.

วรรณทิพา  รอดแรงค้า.  การสอนวิทยาศาสตร์ที่เน้นทักษะกระบวนการ.  พิมพ์ครั้งที่ 2.  กรุงเทพฯ :

                พัฒนาคุณภาพวิชาการ จำกัด, 2544.