เข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานของภาครัฐและภาคประชชนเพื่อเป้าหมายให้ชุมชนได้พึ่งพาตนเอง บนหลักทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง ทำให้การพัฒนาสู่ชุมชนเข้มแข็ง สมบูรณ์และยั่งยืน มีการบูรณาการทำงานระหว่างภาคีเครือข่าย ซึ่งเป็นการทำงานที่ต้องการความร่วมมือ มีความเข้าใจตรงกัน ซึ่งในความคิดเห็นส่วนตัวถือว่าเป็นสิ่งที่ท้าทาย (แต่ก็มีความตั้งใจที่จะทำ) เพราะแต่ละหน่วยงานก็มีข้อจำกัด   ก็คงใช้เวทีตรงนี้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ปรึกษาหารือ หรืออื่น ๆ ที่จะตามมา (เพื่อให้ Km นครศรีฯ ขับเคลื่อนไปได้ ประชาชนมีรายได้เพิ่มและช่วยเสริมวุฒิ)