หลังจากนำเสนอบทเรียนคอมพิวเตอร์แล้ว   ขอขอบคุณอาจารย์มากน่ะค่ะให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะ  ทางกลุ่มจะนำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแก้ไขน่ะค่ะ