ข่าวรายสัปดาห์มาแล้วครับ

พิชชา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ภารกิจศูนย์บริการวิชาการ พร้อมข่าวสาร สาระน่าสนใจ

โครงการบริการวิชาการแก่สังคม

เมื่อวันที่  21 เมษายน  2549  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประกอบด้วย  ผศ.สุชาติ  วัฒนชัย  ผศ.ดร. สุพรรณี  สุ่มเล็ก ผศ.คณิต ชูคันหอม  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ติดตามประเมินผล เข้าเยี่ยมโครงการ “การส่งเสริมการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ” ณ โรงเรียนชนบทศึกษา  อ.ชนบท จ.ขอนแก่น โดย ผศ.ดร.นฤมล  แสงประดับ หัวหน้าโครงการ       ได้สรุปผลการดำเนินการที่ผ่านมา รวมทั้งปัญหาอุปสรรคและความสำเร็จของการดำเนินงาน  ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทีมงานคณาจารย์  นักศึกษาระดับปริญญาโทและนักศึกษาระดับ
ปริญญาเอก ของคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมดำเนินโครงการดังกล่าวด้วย
                สำหรับโครงการดังกล่าว เป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นให้บริการวิชาการแก่สังคมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มทักษะการใช้และดูแลเครื่องมือวิทยาศาสตร์แก่ครูวิทยาศาสตร์
ระดับมัธยม ให้สามารถใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยมีครูผู้สอนวิทยาศาสตร์เข้าร่วมโครงการจำนวน 30 คน  ซึ่งนอกจากความรู้ที่ได้จากการบรรยายและการสาธิตของวิทยากรแล้ว ผู้เข้ารับการอบรมยังได้ลงมือปฏิบัติจริงด้วย

....ข้อมูลข่าวโดย คุณพิชชา  ถนอมเสียง...ขอคุณครับ...หวังว่าคงได้ความกรุณาข้อมูลในโอกาสต่อไปนะครับ

 

HA 001 : HA พื้นฐาน  

ศูนย์ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล  มหาวิทยาลัยขอนแก่น (HACC:KKU) จัดการอบรมหลักสูตร HA 001 : HA พื้นฐาน : การบูรณาการคุณภาพสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน วันที่ 21 เมษายน 2549 ณ ห้องประ SMEs ชั้น 6 อาคารศูนย์วิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เพื่อเผยแพร่แนวความคิด  ความรู้  เทคนิค   ประสบการณ์และแนวทางในการพัฒนาคุณภาพให้แก่บุคลากรสำหรับงานสนับสนุนบริการทางการแพทย์และทางการสาธารณสุข
โดยเฉพาะผู้ที่ยังไม่เคยผ่านการอบรมหลักสูตร HA เพื่อ
ให้เข้าใจ
แนวคิดและปรัชญาของกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาล   สามารถวางแผนลำดับขั้นการพัฒนาคุณภาพในหน่วยงานของตนได้
  เรียนรู้ทักษะการทำงานเป็นทีม ตลอดจนสามารถใช้แบบประเมินตนเองเพื่อค้นหาโอกาสพัฒนา บันทึกความก้าวหน้าและประเมินการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นได้   สำหรับการอบรมครั้งนี้มีบุคลากรด้านสาธารณสุขในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้ความสนใจเข้าร่วมอบรม จำนวน 61 คน

....ข้อมูลข่าวโดย คุณประภาพรณ์  ขันชัย...ขอคุณครับ...และหวังว่าคงได้ความกรุณาข้อมูลในโอกาสต่อไปนะครับ

....โจ๋..

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน GIVE & TAKEความเห็น (0)