วันนี้ได้มีโอกาสอ่าน "วารสารของกองกิจการนิสิต" มหาวิทยาลัยนเรศวร  ฉบับประจำเดือนเมษายน 2549  จึงถือโอกาสบอกบุญมายังทุกท่าน ณ ทีนี้ นะคะ

     มหาวิทยาลัยนเรศวรขอเชิญทุกท่านร่วมทำบุญผ้าป่าคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา  เพื่อซื้อคอมพิวเตอร์มอบให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในกำกับดูแลของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 31

     โดยท่านสามารถร่วมสมทบทุน  หรือบริจาคคอมพิวเตอร์สภาพพร้อมใช้งาน  ได้ที่  กองกิจการนิสิต  อาคารเอนกประสงค์  มหาวิทยาลัยนเรศวร  โทรศัพท์  055-261000-4  ต่อ 1210 - 1216  โทรสาร 055-261104  หรือติดตามรายละเอียดได้ที่  www.sad.nu.ac.th  นะคะ สำหรับกำหนดการในการมอบคอมพิวเตอร์มีดังนี้ค่ะ

     เดือนมิถุนายน           มอบคอมพิวเตอร์ให้        รร.ตชด.อาทรอุทิศ          จ.พิษณุโลก
                                                                     รร.ตชด.บ้านลาดเรือ        จ.พิษณุโลก
     เดือนสิงหาคม           มอบคอมพิวเตอร์ให้         รร.ตชด.บ้านนุชเทียน       จ.พิษณุโลก
                                                                     รร.ตชด.บ้านรักไทย         จ.พิษณุโลก
     เดือนตุลาคม             มอบคอมพิวเตอร์ให้        รร.ตชด.บ้านโป่งตะแบก    จ.เพชรบูรณ์
                                                                     รร.ตชด.ยอดโพธิ์ทอง 1    จ.อุตรดิตถ์