ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา

      โรงเรียนบ้านปะกาจินอได้ร่วมมือกับทหารกล้าชุดพัฒนาสันติที่ 43-2 / ฉก.ปัตตานีที่ 24 ณ  โรงเรียนบ้านปะกาจินอ  เพื่อพัฒนาการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ เช่น ปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้  ทำโรงเพาะเห็ดฟาง   เลี้ยงปลาดุก  ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ จนถึงปัจจุบัน พืชผักและเห็ดฟาง ยังใช้บริโภคได้ดี เพราะพืชผักที่ปลูกอยู่ใกล้ลำคลอง  จึงดูเขียวขจีไปด้วยพืชผักสวนครัว ดังภาพต่อไปนี้

ชุดพัฒนาสันติร่วมกับโรงเรียนบ้านปะกาจินอปลูกพืชผักและเพาะเห็ด

ผลิตภัณฑ์จากน้ำยาล้างจานที่ทำใช้ในสถานศึกษา

การทำน้ำยาล้างจาน

น้ำยาล้างจาน

วัตถุดิบ : Texapon  N  70 T , Neopelex F 24 , กรดมะนาว ,ผงฟอง , Sodium  Chloride (เกลือ), Bronidox  LT (กันเสีย) , Water , สีผสมอาหารPerfume , ขวด 180 ซี.ซี

ขั้นเตรียม            - เตรียมเกลือ 1-1.5  กิโลกรัม ผสมกับน้ำ  3  ลิตร    

  - น้ำ  5  ลิตร ผสมผงฟองกวนให้ละลาย        

           - น้ำ  5  ลิตร ผสมสี  กวนให้ละลาย                      

                          - น้ำเปล่า  5 - 7   ลิตร

วิธีทำ                  1.  กวนเฉพาะ  N 70  5  นาที                

                         2.  เติมน้ำเกลือที่เตรียมไว้  2  ลิตร (เตรียมไว้ทั้งหมด 3 ลิตร) กวนอีก  5  นาที                

                          3.  เติมทุกอย่างในขั้นเตรียม  ได้แก่  F 24 , กรดมะนาว , กันเสีย,  (น้ำ  5  ลิตรผสมผงฟอง)   (น้ำ  5  ลิตร ผสมสี ) , น้ำเปล่า กวนอีก  10  นาที                

                         4.  เติมน้ำเกลือส่วนที่เหลือ  1  ลิตร และหัวน้ำหอมลงไป กวนอีก  5  นาที                

                         5.  พักไว้อย่างน้อย  4 -6 ชั่วโมงเพื่อให้ฟองยุบตัวแล้วจึงบรรจุขวด