มาแล้วจ้า คำขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลกภาคภาษาไทยของปีนี้จากการประกวดของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จากที่ Be green เคยแจ้งภาคภาษาอังกฤษไปแล้วใน บล็อกที่ผ่านมา  

Your Planet Needs You - Unite to Combat Climate Change

คุณคือพลัง ช่วยหยุดยั้งภาวะโลกร้อน

เราก็ยังต้องเริ่มลงมือปฏิบัติกันอย่างจริงจังกันเสียทีค่ะ ม่ายงั้นคำขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลกคงไม่ต้องหาอะไรใหม่ไปกว่าเรื่องของภาวะโลกร้อน หากยังจำกันได้ 2 ปีที่แล้วก็เกี่ยวกับภาวะโลกร้อน

ปี 2550 MELTING ICE - A HOT TOPIC ? หยุดโลกร้อนด้วยชีวิตพอเพียง

ปี 2551 Kick The Habit - Towards A Low Carbon Economy ลดวิกฤตโลกร้อน : เปลี่ยนพฤติกรรม ปรับแนวคิด สู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ

เริ่มที่ตัวคุณตอนนี้ ลองดูว่าคุณทำอะไรอยู่ สามารถช่วยเรื่องนี้ได้อย่างไร

- ลดปริมาณการใช้กระดาษ ใช้กระดาษทั้งสองหน้า นำกระดาษที่ใช้แล้วไปขายเพื่อนำไปรีไซเคิล

- นำขยะที่ย่อยสลายได้ทำปุ๋ย แยกขยะนำขยะที่ขายได้ไปขาย เพื่อลดปริมาณขยะที่ต้องนำไปกำจัด

- ใช้ถุงผ้าจนเป็นนิสัย ใช้ภาชนะบรรจุอาหารที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้

- ลดการใช้รถ เดินออกกำลังบ้าง

เท่านี้คุณก็เป็นพลัง ช่วยหยุดยั้งภาวะโลกร้อนแล้วค่ะ