สถานพยาบาล

ทำไมต้องมีการอนุญาตสถานพยาบาลฯ

ยาเสพติดเป็นสิ่งที่ผิดกฏหมาย ดังนั้นการดำเนินการด้านการบำบัดรักษาจึงจำเป็นต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของกฏหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ คือ พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522ซึ่งมีบทบัญญัติทั้งด้านการขออนุญาตครอบครอง การควบคุมกำกับ บทลงโทษในกรณีต่างๆ และที่เกี่ยวข้องกับการบำบัดรักษาคือ มาตรา 94 ระบุ " ผู้ใดเสพยาเสพติดให้โทษ เสพและมีไว้ในครอบครอง เสพและมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย...................................................ฯ และได้สมัครใจขอเข้ารับการบำบัดรักษาในสถานพยาบาลก่อนความผิดจะปรากฏต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ อีกทั้งได้ปฏิบัติครบถ้วนตามระเบียบข้อบังคับเพื่อควบคุมการบำบัดรักษา และระเบียบวินัยสำหรับสถานพยาบาลดังกล่าว จนได้รับการรับรองเป็นหนังสือจากพนักงานเจ้าหน้าที่ที่รัฐมนตรีกำหนดแล้ว ให้พ้นจากความผิดตามกฏหมายบัญญัติไว้ แต่ทั้งนี้ไม่รวมถึงกรณีความผิดที่ได้กระทำไปภายหลังการสมัครใจเข้ารับการบำบัดรักษา" และมาตรา 94/1" ผู้ใดทำการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดให้โทษเป็นปกติธุระโดยใช้ยาตามกฏหมายว่าด้วยยา วัตถุออกฤทธิ์ตามกฏหมายว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท หรือยาเสพติดให้โทษตามกฏหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ หรือกระทำการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดให้โทษไม่ว่าโดยวิธีอื่นใด ซึ่งมิได้กระทำในสถานพยาบาลตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ ไม่ว่าจะได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หกเดือนถึงสามปี และปรับตั้งแต่ห้าหมื่นบาทถึงสามแสนบาท"

          

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อนุญาตสถานพยาบาลความเห็น (0)