รายงานการวิจัย"การพัฒนางานวิชาการโดยใช้รูปแบบพร้อมมิตรโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฏร์วิทยาคาร)

รูปแบบพร้อมมิตร

กิตติกรรมประกาศ

                    รายงานการวิจัยเรื่อง   การพัฒนาระบบการบริหารงานวิชาการโดยใช้รูปแบบพร้อมมิตร โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) เล่มนี้  จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานวิชาการโดยใช้รูปแบบพร้อมมิตร  ศึกษาผลการดำเนินการบริหารงานวิชาการโดยใช้รูปแบบพร้อมมิตร  และศึกษาความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการบริหารงานวิชาการโดยใช้รูปแบบพร้อมมิตรของโรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

             รายงานการวิจัยเล่มนี้สำเร็จลงได้  ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ ศาสตราจารย์ ดร.อนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์  ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร. สุเทพ เชาวลิต ผู้อำนวยการหลักสูตรการจัดการดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต      ที่เสียสละเวลาอันมีค่า ให้คำแนะนำและช่วยตรวจสอบเนื้อหาและรูปแบบการวิจัย   ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิ  ครูหัวหน้าวิชาการ และครูดีเด่น ทำหน้าที่วิชาการทุกท่าน ที่ให้คำปรึกษาและช่วยเหลือในการวิจัยและพัฒนาระบบการบริหารงานวิชาการโดยใช้รูปแบบพร้อมมิตร  ขอบคุณรองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผู้ปกครอง  ตัวแทนชุมชนและนักเรียนโรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฏร์วิทยาคาร) ที่ตั้งใจและมีความอุตสาหะกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานและเข้าร่วมกิจกรรมการวิจัยทุกครั้ง

                     ประโยชน์ที่เกิดจากงานวิจัยเล่มนี้ ขอมอบให้แก่ผู้มีอุปการะคุณทุกท่านที่กล่าวมาแล้วข้างต้น  ผู้วิจัยหวังว่างานวิจัยเล่มนี้จะเป็นแนวทางในการนำระบบการบริหารงานวิชาการโดยใช้รูปแบบพร้อมมิตรไปประยุกต์ใช้ให้แพร่หลาย  และเกิดประโยชน์ในโรงเรียนต่าง ๆ มากยิ่งขึ้นต่อไป

                                                          จำนงค์  อภิญดา

                                                                          ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

                                                              โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฏร์วิทยาคาร)

                                                                                   เมษายน  2552


ชื่องานวิจัย        การพัฒนาระบบการบริหารงานวิชาการโดยใช้รูปแบบพร้อมมิตร

                              โรงเรียนสันป่าตอง  (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

 

ผู้วิจัย                 นายจำนงค์  อภิญดา  ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสันป่าตอง 

                          (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)   ตำบลยุหว่า  อำเภอสันป่าตอง 

      จังหวัดเชียงใหม่  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่  เขต 4

 

ปีที่วิจัย                  2550-2551

 

บทคัดย่อ

 

                     การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยและพัฒนา โดยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม มีวัตถุประสงค์  3  ประการ คือ  1) เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานวิชาการโดยใช้รูปแบบพร้อมมิตร ( PROMMITR Model)   2) เพื่อศึกษาผลการดำเนินการบริหารงานวิชาการโดยใช้รูปแบบพร้อมมิตร  และ 3) เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการบริหารงานวิชาการโดยใช้รูปแบบพร้อมมิตร ของโรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 4  ตลอดปีการศึกษา 2550-2551  

                     ผู้วิจัยได้กำหนดขั้นตอนการวิจัยออกเป็น 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1. การศึกษาองค์ประกอบของ ระบบการบริหารงานวิชาการโดยใช้รูปแบบพร้อมมิตร  2. การพัฒนาระบบการบริหารงานวิชาการโดยใช้รูปแบบพร้อมมิตร 3. การทดลองใช้ระบบการบริหารงานวิชาการโดยใช้รูปแบบพร้อมมิตร และ 4. ผลการดำเนินการบริหารงานวิชาการโดยใช้รูปแบบพร้อมมิตร  โดยกำหนดขนาดของ   กลุ่มตัวอย่างแต่ละขั้นตอน ด้วยการคัดเลือกแบบเจาะจง ( Purposive Sampling) ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่  ผู้ทรงคุณวุฒิ  ครูหัวหน้างานวิชาการ  ครูดีเด่นทำหน้าที่วิชาการ         รองผู้อำนวยการโรงเรียน  ครู  บุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ตัวแทนชุมชน และผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) รวมทั้งหมดจำนวน 139  คน  สำหรับเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง แบบบันทึก การสนทนากลุ่ม  แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมและความเป็นไปได้  คู่มือการบริหารงานวิชาการโดยใช้รูปแบบพร้อมมิตร  และแบบสำรวจความพึงพอใจต่อการบริหารงานวิชาการโดยใช้รูปแบบพร้อมมิตรที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นเอง  การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติแจกแจงความถี่  ค่าเฉลี่ยและ  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  นำเสนอข้อมูลจาการวิเคราะห์ด้วยตารางประกอบการบรรยายเชิงพรรณนา  ผลการวิจัยพบว่า

                        1.  ระบบการบริหารงานวิชาการโดยใช้รูปแบบพร้อมมิตร มีองค์ประกอบ 4 ประการ  ได้แก่  1. องค์ประกอบของระบบการบริหารงานวิชาการโดยใช้รูปแบบพร้อมมิตร 2. การพัฒนากลุ่มงานวิชาการโดยใช้รูปแบบพร้อมมิตร  3.  ขอบข่ายการบริหารงานวิชาการโดยใช้รูปแบบ พร้อมมิตร  4. กระบวนการบริหารงานวิชาการโดยใช้รูปแบบพร้อมมิตร ระบบ ที่พัฒนาขึ้นทั้ง    4  องค์ประกอบ  ผลการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ  พบว่า  มีความเหมาะสมอย่างยิ่งและเป็นไปได้   อยู่ในระดับมากที่สุด

                        2.  การทดลองใช้ระบบการบริหารงานวิชาการโดยใช้รูปแบบพร้อมมิตรของโรงเรียน  สันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ส่งผลให้รองผู้อำนวยการโรงเรียน  คณะครู และบุคลากรของโรงเรียนมีพฤติกรรม  และแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับบทบาทการบริหารงานวิชาการ มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการบริหารงานวิชาการโดยใช้รูปแบบพร้อมมิตร  สามารถปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอนได้อย่างเป็นรูปธรรม

                        3.  ผลการดำเนินการบริหารงานวิชาการโดยใช้รูปแบบพร้อมมิตรที่พัฒนาขึ้น หลังการทดลองนำระบบการบริหารงานวิชาการโดยใช้รูปแบบพร้อมมิตรไปใช้  ผู้ทรงคุณวุฒิและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความเห็นว่า ระบบมีความเหมาะสมอย่างยิ่ง และมีความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากที่สุด 

                        4.  ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย คือ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ครู  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียนและตัวแทนชุมชนมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานวิชาการโดยใช้รูปแบบพร้อมมิตรอยู่ในระดับมากที่สุด 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เวปแมงมุม สพท.เขต 4 suwannarat

คำสำคัญ (Tags)#การบริหารโรงเรียนเป็นฐาน#รูปแบบพร้อมมิตร

หมายเลขบันทึก: 261949, เขียน: 18 May 2009 @ 20:40 (), แก้ไข: 08 Jun 2012 @ 19:11 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 5, อ่าน: คลิก


ความเห็น (5)

Armuay_chew
IP: xxx.157.235.130
เขียนเมื่อ 

ยินดีด้วยคะอาจารย์ หาบล็อกของตัวเองเจอแล้ว

ยินดีต้อนรับอีกครั้งคะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ อาจารย์จำนงค์ เจอะเจอกันในงานเลย...แวะมาชมบล็อคค่ะ

ภาณุพงศ์ ไฝคำ
IP: xxx.172.27.236
เขียนเมื่อ 

♥รักคุณครูทุกท่าน♥

ขอให้ครูสุปปราณี

มีความสุข

จากศิตเก่า

บุษกร พรมวัง
IP: xxx.142.121.244
เขียนเมื่อ 

"รักคุณครูทุกคนคะ"

หนุขอให้อ.สุปราณีมีสุขภาพแข็งแรง

เป็นเพราะครูแท้ๆที่ทำให้หนูสอบเข้าโรงเรียนส.ว.ได้

รักและคิดถึง

มณีพร หน้อยแปง
IP: xxx.172.94.140
เขียนเมื่อ 

รักครูสุนทรี