เปิดเข้ามาเจอ เรื่อง...ที่กระตุ้น..ให้เกิด cognitive activate อย่างมากสองเรื่อง...แต่ขอคุยเรื่องนี้ก่อนดีคะ KM เพื่อ LO  หรือทำ LO เพื่อ KM? ของอาจารย์วิบูลย์ อะไรมาก่อนมาหลัง และไปพบบันทึกที่เปรียบ KM กับเมล็ดข้าวไว้ด้วย(KM : RICE ของ Dr.Ting) ก็เลยชักมันส์ อยากร่วมแจมแสดงทัศนะด้วย...

       หากมองตามที่ว่า KM และ LO ควรดำเนินไปพร้อมๆ กัน KM เหมือนต้นข้าว ต้องเตรียมที่นาให้พร้อมไปกับการคัดเลือกข้าวพันธุ์ดี จึงจะทำให้เมล็ดข้าวที่ดี นั่นก็หมายถึงว่า KM คือ สิ่งใหม่ที่บ่มเพาะ ขึ้นมาใหม่ หาใช่เป็นสิ่งที่อยู่แล้วใช่หรือไม่?..ดังนั้น หาก KM ที่ว่ามีอยู่ในตัวมนุษย์ นั่นก็ต้องเลือกมนุษย์สายพันธุ์ดีดี จึงจะมี KM ดีดี เหมือนเลือกเมล็ดข้าวพันธุ์ดีจึงจะได้เมล็ดข้าวที่ดีด้วยใช่หรือไม่ อย่างไร ยังสงสัย?...สำหรับ "เมล็ดข้าว" นักการเกษตร หรือ ชาวนา..มีเกณฑ์การเลือกหรือตัดสิน..ว่าดีหรือไม่ดีอย่างไรนั้นดิฉันไม่แน่ใจ...แต่..การที่เลือกว่ามนุษย์สายพันธุ์ดีดี จึงจะมี KM ดีดี นั้น ใครคือผู้ตัดสิน...ใครคือผู้กำหนดเกณฑ์ ว่าดีหรือไม่ดี...?แต่หากมองใหม่ "มนุษย์" มีสมอง มีปัญญา มีการเรียนรู้...การเรียนรู้ที่ว่าผ่านประสาทสัมผัสทั้งหลายที่มนุษย์รับรู้ได้ตั้งแต่เกิด...แต่เมื่อมนุษย์เริ่มเข้าสู่สังคม กระบวนการเรียนรู้..ก็เริ่มเกิดมากขึ้น...จึงอยากถามว่า..มนุษย์ คนๆ หนึ่งเกิดมา ก้าวมาสู่สังคมเลยหรือไม่?...หากก้าวมาสู่สังคมเลย..นั่นแสดงว่า "ปัญญาที่อยู่ในตัวมนุษย์"..เกิดพร้อมๆ กันกับ "สังคม" ที่มนุษย์มาอยู่ร่วมด้วย...นั่นก็แสดงว่า KM กับ LO เดินไปพร้อมๆ กัน

       ทัศนะนี้..กำลังเป็นประเด็นที่ดิฉันศึกษาในระดับ "ดุษฎีนิพนธ์" สาขาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น...ซึ่งเน้นการออกแบบสิ่งแวดล้อมแห่งการเรียนรู้ ที่เอื้ออำนวยให้ "มนุษย์"..เกิดกระบวนการสร้างความรู้ได้ดียิ่งขึ้น...จากที่เขามีกระบวนการสร้างความรู้อยู่แล้วตามธรรมชาติ...ดิฉันไม่ได้มองโจทย์ไปตรงที่ว่า..ดิฉันจะไปสร้าง "ความรู้" ให้เขา..เพราะดิฉันเชื่อว่า "ความรู้" นั้นเขามีอยู่แล้วนับตั้งแต่เขาลืมตามาดูโลก...และเกิดการเรียนรู้..หากภาระกิจที่ดิฉันควรพึงทำต่อสังคม คือ ทำอย่างไร..จึงจะเอื้ออำนวยให้ "มนุษย์" นั้นเกิดกระบวนการเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น...--> "การสร้างความรู้"..และเกิดการแลกเปลี่ยน หมุนวนกันในสังคม...

       จากฐานความเชื่อนี้...แสดงว่า ดิฉันมองว่า KM นั้นควรเริ่ม...มาจากที่ตัวมนุษย์...แล้วค่อยขยับ..มาสู่ ครอบครัว ชุมชน สังคม...เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเพิ่มพูนความรู้ที่ตนมีมากยิ่งขึ้น...และเมื่อมาถึงจุดๆ หนึ่งนั้น...ก็อาจจะเรียกได้ว่าเดินไปพร้อมกัน..แต่ไม่ได้มาจากจุดเริ่มต้นเดียวกัน...แน่นอน...