คำกล่าวขอบคุณ จากอธิการบดี Young Kyo Oh

Dhamma
มหาวิทยาลัยดองกุก (Dongguk University)
 
Speech of Thanks
 


Dear Prof. Annop Kunavongkrit, President of the World Tipiṭaka Council;
Maj. Suradhaj Bunnag, Chancellor of Dhamma Society;
and distinguished fellow guests from Thailand.

Thank you for visiting our campus. I am pleased to extend my warmest welcome to the delegation of the World Tipiṭaka Council and other representatives who made a long journey from Thailand to hand over such precious gifts as World Tipiṭaka. I would like to express cordial gratitude for choosing Dongguk University as the first recipient in Korea to have an honor to receive the World Tipiṭaka in Roman Script.

Dongguk University, founded by far-sighted Buddhists 103 years ago, is affiliated into the Jogye Order of Korean Buddhism as you might know. Dongguk, as a center of buddhist researches, is currently keeping 40 kinds of world tripitaka. Among them the Tripitaka Koreana which was published 800 years ago is registered as World Heritage by UNESCO in 1995, verifying its supremacy in culture and technology. In continuation of this invaluable tradition, our Translation Center for Buddhist Scriptures completed publishing 318 volumes of the Korean translation of Tripitaka Koreana in 2000, while Dongguk University Press published the Collected Works of Korean Buddhism in 14 volumes.

I heard that these 40 volumes of World Tipiṭaka have published by Dhamma Society in 2005 through 6 years of delicate works to compare various versions of the Pāḷi Tipiṭaka. I also know that your Royal Family has been dedicating itself to support the publishing of World Tipiṭaka in many ways, making it possible to promote the excellence of Thai Buddhist tradition worldwide. As a way to pay our respect to your committed efforts for Buddhism, delegates of Dongguk University participated in the presentation ceremony of the World Tipiṭaka along with representatives from 10 countries which was held in the mid of the funeral of the late Her Royal Highness Princess Galyani Vadhana. Dongguk University will make use of your World Tipiṭaka as a window to understand and study Southern Buddhist tradition and let people get closer to Buddha's Teaching. I also hope to use this opportunity as a cornerstone to enhance friendship and cultural interchange between Korea and Thailand.

I hope that you could have memorable and comfortable stay in Korea and have safe trip back to Thailand.

Thank you.
 
President Young Kyo Oh
Dongguk University
 
คำกล่าวอนุโมทนา
โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยดองกุก กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี
 


เรียน ศ. น.สพ. ดร. อรรณพ คุณาวงษ์กฤต, ประธานสภาพระไตรปิฎกสากล
นายกกองทุนสนทนาธัมม์นำสุขฯ ในพระสังฆราชูปถัมภ์ฯ
และอาคันตุกผู้มีเกียรติทั้งหลายจากประเทศไทย

ขอขอบพระคุณท่านทั้งหลายที่มาเยือนมหาวิทยาลัยของเรา. ขอต้อนรับอย่างอบอุ่นคณะสภาพระไตรปิฎกสากลรวมทั้งผู้แทนที่ได้เดินทางไกลจากประเทศไทยที่อัญเชิญพระไตรปิฎกสากลอันทรงค่ามามอบเป็นพระธัมมทาน. ข้าพเจ้ารู้สึกสำนึกในความกรุณาของท่านที่ได้เลือกดองกุกเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในประเทศเกาหลีให้เป็นผู้ได้รับมอบพระไตรปิฎกปาฬิ ฉบับสากลอักษรโรมัน (The World Tipiṭaka Edition in Roman Script).

มหาวิทยาลัยดองกุกก่อตั้งโดยชาวพุทธที่มีวิสัยทัศน์ยาวไกลเมื่อ 103 ปีมาแล้ว และเป็นเครือข่ายของนิกาย Jogye Order of Korean Buddhism, ซึ่งท่านคงทราบแล้ว. มหาวิทยาลัยดองกุกเป็นศูนย์กลางการค้นคว้าพระพุทธศาสนา และปัจจุบันเป็นแหล่งเก็บรักษาพระไตรปิฎกฉบับต่างๆ รวม 40 ฉบับของโลก. หนึ่งในฉบับต่างๆ คือ พระไตรปิฎกแห่งชาติเกาหลี (Tripitaka Koreana) ซึ่งได้จัดพิมพ์เมื่อ 800 ปีมาแล้ว และได้รับการลงทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก (UNESCO) ในปี พ.ศ. 2538 (1995) อันเป็นการรับรองถึงความเป็นเลิศในทางวัฒนธรรมและเทคโนโลยีและเพื่อดำเนินงานให้ต่อเนื่องในทางประเพณีที่ทรงคุณค่านี้ ศูนย์การแปลคัมภีร์ในพระพุทธศาสนาของมาหวิทยาลัยจึงได้จัดพิมพ์พระไตรปิฎกแห ่งชาติเกาหลีจำนวน 318 เล่ม ในปี พ.ศ. 2543 (2000) และสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยดองกุกก็ได้จัดพิมพ์หนังสือรวมเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในเกาหลีจำนวน 14 เล่ม ด้วย.

ข้าพเจ้าได้รับทราบว่าพระไตรปิฎกสากลชุด 40 เล่ม นี้ได้จัดพิมพ์โดยกองทุนสนทนาธัมม์นำสุขฯ ในปี พ.ศ. 2548 (2005) หลังจากการทำงานอุทิศอย่างอุตสาหะเป็นเวลา 6 ปี ในการเปรียบเทียบต้นฉบับกับพระไตรปิฎกปาฬิฉบับต่างๆ ข้าพเจ้าตระหนักดีว่าพระราชวงศ์ของท่านได้พระราชทานการอุปถัมภ์การจัดพิมพ์พ ระไตรปิฎกสากลนานัปการซึ่งส่งเสริมพระพุทธศาสนาที่เป็นเลิศในประเพณีไทยให้เผยแผ่ไปในโลก. และเพื่อเป็นการแสดงความเคารพในในเจตนารมณ์ของท่านที่มีต่อพระบวรพุทธศาสนา ผู้แทนของมหาวิทยาลัยดองกุกได้เดินทางไปเข้าร่วมพิธีรับมอบพระไตรปิฎกเป็นพระธัมมทานพร้อมกับผู้แทนของประเทศต่างๆ อีก 10 ประเทศ เนื่องในพระราชพิธีออกพระเมรุในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ องค์ประธานกิตติมศักดิ์โครงการพระไตรปิฎกสากล. มหาวิทยาลัยดองกุกจะดำเนินการให้เกิดการใช้งานจากพระไตรปิฎกสากลของท่านชุดนี้้เพื่อเป็นหน้าต่างที่จะเปิดไปสู่การศึกษาและความเข้าใจในพระพุทธศาสนาเถรวาท ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนทั้งหลายได้เข้าใกล้พระธัมม์คำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า. ข้าพเจ้าหวังที่จะใช้โอกาสนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญของการกระชับมิตรภาพและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างเกาหลีกับประเทศไทย.

ข้าพเจ้าหวังว่าท่านทั้งหลายจะได้รับความทรงจำที่ดีและมีความสะดวกสบายในการเยือนประเทศเกาหลี พร้อมทั้งเดินทางกลับประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ.

ขอขอบพระคุณ
อธิการบดี Young Kyo Oh
มหาวิทยาลัยดองกุก (Dongguk University)

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Tipitakastudies

คำสำคัญ (Tags)#buddhist#korea#buddhas teaching#มหาวิทยาลัยดองกุก (dongguk university)

หมายเลขบันทึก: 261264, เขียน: 15 May 2009 @ 01:35 (), แก้ไข: 12 Feb 2012 @ 06:45 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)