F2F V.S B2B

 อนาคตของการสร้างชุมชน หรือ การสร้างเครือข่าย

 การเห็นหน้าเห็นตา แล้วตัดสินใจร่วมกัน แบบ Face to Face หรือ การสื่อสาร แบบ Blog to Blog อย่างไหนดีกว่ากัน

 บางครั้งดูจะเนิ่นนาน ต่างคน ต่างคิด ต่างคน ต่างมีภาระกิจ

 คิดได้ แต่ "ขับเคลื่อน ในภาพรวม ช้าๆๆๆ"

 ครูของ JJ อ.หมอเมืองทอง   แขมมณี บอกเสมอว่า อย่าเป็นพวก  NATO คือ  No Action, Talk Only

 หากจะขยับแบบ AFTA คือ Action First, Talk After ??

 คำถาม แล้ว "จะ ทำ สร้าง ขับ เคลื่อน เครือข่ายกันได้ อย่างไร เพื่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ ?"

 เชิญ ลปรร ครับ

 

JJ