รังสีเทคนิค

 ในการประชุมวิชาการของสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๔๙ ท่านอาจารย์อำไพ อุไรเวโรจนากร จากภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช อดีตนายกสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทยได้ เล่าประสบการณ์ ฐานะเป็นพี่ใหญ่ที่ทำงานด้านรังสีเทคนิค ในโรงพยาบาลที่มีความหลากหลายของวิชาชีพต่างๆ ท่านได้กล่าวถึง

 ความเป็นหนึ่งเดียวกันของ ฅน กับ คุณภาพของวิชาชีพ ต้องคำนึงถึงจรรยาบรรณ ในการปฏิบัติงาน ต้องมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และ ท่านทิ้งทายให้น้องๆกลับ ศึกษามาตรฐานของวิชาชีพ ให้แม่นๆครับ

JJ