BAR UKM 15 (2) ข้อมูล

         จากบันทึก <BAR UKM 15 "KM in HRD ตามตัวบ่งชี้ ก.พ.ร.">  ที่เราชาว UKM ได้นัดแนะกันในการ BAR เพื่อร่วมกันเตรียมการจัดเสวนาเครือข่ายจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 15 หัวข้อ "KM in HRD"  ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 7-8 ส.ค. 52 ที่จะถึงนี้  ดิฉันขอ update ข้อมูล3 รายการ ดังนี้ค่ะ

1.  รายชื่อตัวแทนของทุก ม. ที่จะเข้าร่วม BAR ที่จะมีขึ้นในวันศุกร์ที่ 15 พ.ค. 52 

     มหาวิทยาลัยมหิดล
     อาจารย์สมเกียรติ วสุวัฎฎกุล  ผช.อธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาคุณภาพ
     นางนภามาศ นวพันธุ์พิพัฒน์   หน.สนง.อธิการบดีและผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพ
     นางจริยา  ปัญญา  ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
     นางสาวดุจแข วงษ์สุวรรณ  จนท.กองการเจ้าหน้าที่

     มหาวิทยาลัยขอนแก่น
     รศ.ดร.สมชาย  รัตนทองคำ  ผช.อธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคคล
     นายพันธ์เทพ อนันต์เจริญ  จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน

     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
     อาจารย์พิชิต เรืองแสงวัฒนา  รองอธิการบดี
     นายเที่ยง  จารุมณี  ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
     นางเมตตา  ชุมอินทร์  หน.งานพัฒนาและฝึกอบรม

     มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
    
รศ.จิตเจริญ ไชยาคำ  รักษาการผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพ
     นางสาววรินธร ไชยปัดชา  นักวิชาการศึกษา
     นางสาวสมสมัย บุญทศ  นักวิชาการศึกษา

     มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
     นางนมิตา  ชูสุวรรณ  จนท.บริหารงานทั่วไป

     มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
     2 ท่าน  (ยังไม่ได้รับรายชื่อ)

     มหาวิทยาลัยนเรศวร
    
ดร.พีรธร  บุณยรัตพันธุ์  รองผู้อำนวยสถาบันเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน
     ดร.ไพฑูรย์  ช่วงฉ่ำ  ที่ปรึกษาโครงการ ฯ
     นายอารมณ์ จีนน้อย  ผู้อำนวยการกองการบริหารงานบุคคล
     นางสาวอังคณา อังกสิทธิ์  หน.งานพัฒนาและฝึกอบรม
     ผู้ประสานเครือข่าย

     นางสาวเจนจิต รังคะอุไร  /  นางสาวรัตน์ทวี อ่อนดีกุล 

2. รูปแบบในการ BAR เราจะใช้เวลาประมาณ 5 ชม. (10.00 น. – 16.00 น.)  เราจะร่วมกันจัดทำเกณฑ์ในการวัดขีดความสามารถของมหาวิทยาลัยในการดำเนินการ KM in HRD ตามตัวบ่งชี้ ก.พ.ร. โดยอาศัย 6 ประเด็นจาก ก.พ.ร. เป็นหลัก และร่วมกันคิดประเด็นสำคัญๆ ที่ขาดไปเพิ่มเติม โดยจะมีขั้นตอนเพื่อให้ทุกท่านมีส่วนร่วมในการคิดเกณฑ์ดังกล่าว  โดยจะอาศัยขั้นตอน 5 ขั้นตอน สำหรับรายละเอียดดิฉันขออนุญาตไปพูดคุยพร้อมๆ กันในวันนั้นซึ่งดิฉันคาดว่าท่านอาจารย์หมอวิจารณ์  จะกรุณามาเป็นที่ปรึกษาในกระบวนการของเราด้วยค่ะ

3. สำหรับห้องประชุมที่นัดหมายกันไว้  ณ  มหาวิทยาลัยมหิดล  ถ.วิภาวดีรังสิต  (วิทยาลัยการจัดการ อาคารชุดมิว  ห้องประชุมชั้น 25)  นั้น  ดิฉันขอแจ้งเปลี่ยนแปลงห้องประชุมเป็น ชั้นที่ 24 ค่ะ

แล้วพบกันวันศุกร์นี้นะคะ  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน NUQA Staff .. JRความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

มีความคืบหน้าอย่างไรรบกวนพี่ตูนแจ้งกลับด้วยน่ะครับ เดี๋ยวผมจะติดตามข้อมูลจากพี่หน่อง (นมิตา) อีกทางครับ