ตัวชี้วัดอัตลักษณ์ของคณะสหเวชศาสตร์

   
    คณะสหเวชศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมการจัดการความรู้สู่เป้าประสงค์ร่วมในแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวของคณะสหเวชศาสตร์ ในหัวข้อ
ตัวชี้วัดอัตลักษณ์ของคณะสหเวชศาสตร์” เมื่อวันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2552 ณ ห้องประชุม 1 คณะสหเวชศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิตของคณะฯ ร่วมกันระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวชี้วัดอัตลักษณ์ของคณะสหเวชศาสตร์ และ เพื่อใช้ในการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ กิจกรรมนี้ได้ดำเนินการต่อจากกิจกรรมจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะด้านการประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากรภายในคณะ ในหัวข้อ “อัตลักษณ์ของคณะสหเวชศาสตร์” เมื่อวันอังคารที่ 23 ธันวาคม 2551 ณ โบทานิกส์รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ (LINK) และได้นำสรุปผลเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 4/2552 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2552 ซี่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบอัตลักษณ์ของคณะสหเวชศาสตร์ คือ “เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสหสาขาวิชา เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง” เบื้องต้นหน่วยประกันคุณภาพของคณะฯ ได้ยกร่างตัวชี้วัดอัตลักษณ์ และสอบถามความคิดเห็นตัวชี้วัดอัตลักษณ์ของคณะสหเวชศาสตร์ผ่านโปรแกรม e-office ซึ่งสรุปประเด็นตัวชี้วัดอัตลักษณ์ของคณะสหเวชศาสตร์ได้ 2 ประเด็นหลักคือ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ และตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ  

   กิจกรรมในครั้งนี้เริ่มจากคณบดีคณะสหเวชศาสตร์ เป็นผู้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวความหมายและที่มาของตัวชี้วัดอัตลักษณ์ของคณะสหเวชศาสตร์ และรองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพเป็นผู้สรุปตัวชี้วัดอัตลักษณ์ของคณะสหเวชศาสตร์ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ทราบ ต่อจากนั้นผมได้เกริ่นนำโดยปรับใช้กระบวนการแลกเปลี่ยนอย่างผ่อนคลาย (Word Café) เป็นเครื่องมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตัวชี้วัดอัตลักษณ์ของคณะสหเวชศาสตร์ โดยแบ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในตัวชี้วัดอัตลักษณ์ของคณะสหเวชศาสตร์เชิงปริมาณ กลุ่มที่ 2 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในตัวชี้วัดอัตลักษณ์ของคณะสหเวชศาสตร์เชิงคุณภาพ แต่ละกลุ่มมีเจ้าหน้าที่ประจำห้อง (Host)  2 คน ทำหน้าที่สรุปความคิดเห็นที่ได้จากผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีระยะเวลาในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของแต่ละกลุ่มโดยประมาณ 30 นาที เมื่อครบกำหนดวลา จะให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแต่ละกลุ่มหมุนเวียนแลกเปลี่ยนกันในหัวข้อของแต่ละห้อง หลังจากหมุนเวียนกันเสร็จ เจ้าหน้าที่ประจำห้องจะสรุปประเด็น และนำเสนอโดยภาพรวมทั้งหมดให้ผู้ร่วมกิจกรรมทุกคนได้ทราบ     

                                                           บอย สหเวช

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ความเห็น (0)