เป็นคำนิยามที่เข้าใจง่าย เห็นภาพพจน์ และสามารถนำมาแปรเป็นปฏิบัติได้ดังนี้

         ผมได้จากหน้า 24 ของหนังสือ “องค์กรแห่งการตื่นรู้ : Awakening Organization” เขียนโดย ดร.เกศรา รักชาติ (กุมภาพันธ์ 2549) กรุงเทพธุรกิจบิซบุ๊ค เจ้าของผู้พิมพ์โฆษณา ราคา 245 บาทครับ

         เนื้อหาของหนังสือเป็นประสบการณ์จริงจากบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ.

         วิบูลย์ วัฒนาธร

.