การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้แผนผังความคิดสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ขอนแก่น

ชื่อเรื่อง                        การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้แผนผังความคิดสำหรับ

                                   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ขอนแก่น  อำเภอบ้านแฮด

                                   จังหวัดขอนแก่น

ผู้วิจัย                            นางละอองดาว  พึ่งสุข

ที่ปรึกษาการวิจัย          นายกมล  สารสมัคร

หน่วยงาน                    โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ขอนแก่น อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น

ปีที่พิมพ์                      2552

 

บทคัดย่อ

 

                   การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายดังนี้  1) เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้แผนผังความคิดสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2    2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะการพูดโดยใช้แผนผังความคิด และ 3) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการพูดโดยใช้แผนผังความคิด  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ขอนแก่น อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2551 จำนวน 32 คน ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง(Purposive  Sampling)  เครื่องมือที่ใช้  คือ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 5  แผน แบบฝึกทักษะการพูดหน่วย My School ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 10  ชุด ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แบบฝึกโดยใช้แผนผังความคิด และแบบทดสอบก่อนเรียน หลังเรียนในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ เครื่องมือวัดและประเมินผลแบ่งออกเป็น 2 ชนิดคือ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 1 ฉบับ เป็นแบบเติมคำ แบบเขียนตอบโดยใช้แผนที่ความคิด และนำเสนอข้อมูลหน้าชั้น จำนวน 4 ตอน และแบบสังเกตพฤติกรรมการพูด ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยสังเกตการทำกิจกรรมระหว่างการเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า t-test (t-dependent)

 

                   ผลการวิจัยพบว่า

                               1.  คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนจากการเรียนตามแบบฝึกทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้แผนผังความคิด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ทั้ง 5 เรื่อง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 15.04 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  4.13 คิดเป็นร้อยละ 50.12 และคะแนนจากการประเมินหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 25.85  มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.89  คิดเป็นร้อยละ 86.17 ดังนั้นแบบฝึกทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้แผนผังความคิด มีประสิทธิภาพเท่ากับ 78.07/86.17   ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้

                            2. พฤติกรรมการแสดงออกในทักษะการพูดโดยใช้แผนที่ความคิด ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 32  คน ระหว่างทำกิจกรรมการเรียนการสอน จำนวน 10 ข้อ แยกเป็นรายข้อ สรุปได้ว่า พฤติกรรมของเด็กที่แสดงออกมากที่สุด คือ การทักทายผู้ฟัง  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ   2.92 มีความสนใจและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.85 ออกเสียงได้ถูกต้องชัดเจน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.74 มีความคิดสร้างสรรค์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.63  มีความมั่นใจในการพูด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.62 การเขียนเนื้อเรื่องถูกต้อง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.58  มีบทนำที่น่าสนใจมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  2.56 กล่าวถึงเนื้อหาครอบคลุมทุกหัวข้อที่เตรียม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.56  มีการสรุปประเด็นที่พูด  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  2.49 และมีการเชื่อมคำได้สละสลวย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  2.44 ตามลำดับ

                      3. คะแนนเฉลี่ยของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 

 

 

 

                         จากการวิจัยครั้งนี้ทำให้ ได้นวัตกรรมการสอนคือแบบฝึกทักษะการพูดโดยใช้แผนผังความคิดที่ดี  มีคุณภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ หน่วย My School ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ขอนแก่น อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นแนวทางสำหรับการพัฒนาการเรียนรู้ในเรื่องอื่น ๆ ต่อไป

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้แผนผังความคิดสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ขอนแก่นความเห็น (2)

ตุ๊กตา
IP: xxx.29.14.253
เขียนเมื่อ 

แม่ละอองดาว มีอีเมลล์ไหมคะ เดี๋ยวส่งเมลล์ไปเล่นด้วย

จากลูกศิษย์

หน้าเข้
IP: xxx.52.90.155
เขียนเมื่อ 

ดี งัฟ ทุก คล ผมเปงคล แรก หร นิ ผม ยังไม่ไป แก้วิชา ของอาจาร์เลยอ่า ทาม ไง5555

ผม ธีรพงษ์ แสนศักดิ์ รัน (หน้าเข้) วุ๊ยๆ

คิดถึงร.ร วุ๊ย ติด ต่อ 0808968523