ตัวอย่างอาคารก่อสร้างที่เป็นไปตามกำหนดที่เห็นในขณะนี้คือ อาคารเรียนคณะเภสัชศาสตร์  น่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้ทั้งสี่หน่วยงานศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความสำเร็จได้เป็นอย่างดี  เป็นเรื่องใกล้ตัวและสามารถจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้โดยง่าย